چاپ
مقالات
بازدید: 188
خانه در آتش میسوزد و ما بفکر انتخاب آتش نشانی ایدآل خود ، با ملاک هایی در حد استاندارد بین المللی هستیم!!!
Kan vara en bild av ‎deltar i en idrottsaktivitet och ‎text där det står ”‎گسستگی ما مردم دقیقا خودزنی ،همبستگی درخط مافیای ه بيرحم حاکم .است گردرخاته» کس است،یک حرف بس «است يدى لرستانى فعال حقوق بشردرتبعيد‎”‎‎
 
با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار و گزارشها و نقشه‌های راه منتشر شده توسط سازمانهای جهانی فعال موثر در موضوع توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ چنین جمع بندی کرد که جامعه‌ای با شرایطی مانند کشور کثیرالمله ایران ، در یک توسعه پایدار و عدالت محور ناکام خواهد ماند ، همانطور که عملا با عدم مدیریت جمهوری مافیای اسلامی بواقع درمانده است:
جامعه‌ای مانند ایران که بخاطر ظلم تاریخی و وجود مذهب دوگانه( پرورش تظاهر و خدعه)در آن فقر و شکاف و تبعیض میان جوامع مستمر و رو به گسترش است.
تخریب محیط زیست و بی‌توجهی به تعادل و پتانسیل بوم‌شناختی در ان عادی‌سازی شده است.
بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی در آن وجود دارد.
بی‌عدالتی اجتماعی به شمار نیامدگی وطرد شدگی شهروندان درآن وجود دارد.
به این ترتیب مسیری که ایران در حوزه اجتماعی، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در آن حرکت می‌کند به سمت توسعه پایدار نیست.
بخشی از اطلاعات اقتباس از گزارش ۲۰۳۰ در سال گذشته.
یدی ج لرستانی #
فعال حقوق بشر در تبعید