جنبش رهائی بخش لرستان برای فرزندان لر،تنها و تنها رعایت

اعلامیه جهانی حقوق بشررا درتمام سرزمینهای ایران کثیرالمله

را میخواهد و شایعه تجزیه طلبی را قویا محکوم مینمائیم 

اعلامیه جهانی حقوق بشر را میتوانید در لینک زیر

ببینید و همواره بر آموختن مجدد دیگر یاران و همتباران

دیگر نیز سفارش کنید . با سپاس بیکران از یاران جنبش

بخاطر ارسال این ویدئو کلیپ

 

  با امید و اطمینان در سرنگونی تام و تمام مافیای سیاسی نظامی

جمهوری اسلامی در ایران

یوتیوب

 

  • Miniatyr