چاپ
اخبار
بازدید: 2665

      ازپس زمستانی سرد ، اینک نسیم بهاری بردرمیکوبد  و آفتاب نرمتاب بهاری گیسوان زمین را باهزاران گل میآراید .انسان نیز، درهیاهوی طبیعت  تلاش  و کوشش ومبارزه برای زندگی بهتر را بازمیآغازد.

با آرزوي پيروزي و بهروزي براي همه همتباران در سرزمینهای ستمدیده لر نشین

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اميدواریم در سال آينده در رزمي مشترك با يكدلي

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

و يك رنگي براي آوردن بهاران آزادي ايران و

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

سرزمینهای ستم دیده لر دست در دست هم هر کس در حد توان در همه

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

زمينه ها بويژه در پيكار برچیدن ریشه ستم (بیکاری ،فقر،اعتیاد)كوشا باشيم .

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

جنبش رهائی بخش لر 7+4

 

 

ازپس زمستانی سرد ، اینک نسیم بهاری بردرمیکوبد  و آفتاب نرمتاب بهاری گیسوان زمین را باهزاران گل میآراید .انسان نیز، درهیاهوی طبیعت  تلاش  و کوشش ومبارزه برای زندگی بهتر را بازمیآغازد.

 

دراین هنگامه، انسانهای ستم دیده و زحمتکش در سرزمینهای ستم دیده لر،  اگرلحظه ای درنگ یابد، درچشم انداز دلنواز بهاری آرزوهای دیرینه خود برای زیستن دردنیائی عاری از ستم و استثمار وجنگ وکشتار وآوارگی و دربدری  را میبیند. آری امید به زندگی  مانند سرزمینهای خوشبخت ، برخوردار بودن ازکار-      مسکن-آزادی  و دنیائی عاری از ستم واستثمار  وجنگ وکشتار، اینها آرزوی میلیونها انسانی است که گرفتار فقر و عقب ماندگی ، گرفتار جنگ و آوارگی  واسیر درچنگال حکومت های استبدادی مانند جمهوری اسلامی وطبقات استثمارگر دوران خودهستند.

 

فرارسیدن نوروز دل افروز الهام بخش فرندان لر و زحمتکش و همه مبارزان  راه آزادی   باد، تا در سال نو کوشاتر ، پرتوان تر ،وسرسختانه تر  برای درهم شکستن  دستگاه ستم و استثمار و زور و سرکوب حاکم بر کشور  گامهای اساسی به پیش بردارند. دیورا های  استبداد و خودکامگی اقلیتی صاحب قدرت و ثروت را درهم شکنند و چشم انداز بهار آزادی و برابری را بر روی خود بگشایند

 

جنبش رهائی بخش لر 7+4