ممیرا لر و زون لری ! پایار با لر و زون لری

 مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله ولات

نگاره: ‏فصلنامه ولات(وطن) .فصلنامه فرهنگی اجتماعی قوم بختیاری و سایر لر زبانان شماره ۲ به زبان لری ،انگلیسی ، فارسی‏

نزدیک

به یک سال ونیم است که از بازداشت او توسط

اداره اطلاعات جمهوری اسلامی میگذرد . نزدیکان و

همکاران ایشان از سرنوشت این محقق مبارز بی خبرهستند:

فرزندان عزیز لر نشریه ولات (که در۴ شماره قبلا منتشر شده)

و دیگر کتاب های ایشان را خوانده اید یا در وصفشان شنیداید.

بگمان ما فرزندان لر صد سال بعد ، این نویسنده و مبارز لر را درک خواهند کرد
ایشان خوستار1-پارلمان محلی برای مناطق لرنشین ۲- رادیو و

تلویزیون ۲۴ ساعته به لری ۳ -آموزش زبان لری در مناطق لر زبان بود.

این خواستهای انسانی را در مقدمه جلد دوم مجله ولات مشخصا نوشته است

قای نورعلی مرادی (بئوار الیما ) نویسنده و روشنفکر لر بختیاری و فعال حقوق ملت لر مولف کتاب های ۱ :وار سرزمین اجدادی مجمله مقالات پرامون فرهنگ و ادبیات لری بختیاری ،#۲ .اولین فرهنگ نام های لری بختیاری
۳ .اولین خودآموز دستور زبان لری بختیاری ۴ : اولین نشریه بختیاری ها و دیگر لر زبانان به زبان های لری ؛ انگلیسی و فارسی به نام ( نشریه ولات ) ۵ ..

نگاره: ‏هفته آینده ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری است .بختیاری های عزیز و دیگر همزبانان لر در فسبوک ،لطفا به مناسبت این روز و به این بهانه ،حد اقل در این هفته و در این روز ، لری بنوسید .شعری ،شعاری یک دیالوگ حد اقل در این روز به یاد مادران ،زبان مادری و سرزمین مادری خود باشید . من هم این شعار را به لری بختیاری خودم ساختم و در این هفته نیز سعی میکنم بیشتر لری بنویسم و شعر لری بگذارم .متسفانه دوست دارم بیشتر و همیشه لری بنیوسم ولی خطی نداریم ما که بتوانیم آواها و اصوات زبان لری را نشان دهیم البته این تکه شعر و یا شعار شاید از لحاظ وزن موزون نباشد . لطفآ شما هم شعری وشعاری به لری به لهجه خودتان لری بختیاری ،لری بویراحمدی ،لری ممسنی ،لری فیلی (خرم اباد ) لری هر جا ،بندر دیلم .برازجون . نهاوند .ایلام ... بنویسید در پروفیل خود بگذارید یا پیشنهاد بدهید سوووه م بختیاری و زونوم لوری > نژادم بختیاری و زبانم لری به فندو به جهد وبه جهر و به زوری > با دانش با تلاش با جنگ با زور! مو نهلم روه،زون و سومون به کوری > نخواهم گذاشت زبان و تبار خاموش و نابود گردد ! سوووه :نژاد تبار سوو ؛نژاد .نور‏

و ده ها مقاله پیرامون لرها و بالاخص بختیاری  به علت فعالیت هایش یک سال نیم است که در زندان مافیاهای جمهوری اسلامی است و همه از سرنوشت او بیخبر هستند .اما این نویسنده و محقق لر چون فعالی سیاسی و مبارزی مدنی و اصلاح طلب حکومتی نبوده ، در سطح کشور مشهور نبوده ، یا اگر هم میدانستند ویا او را میشناسند مسئله دستگیری نورعلی مرادی را در سکوت خبری، موضوعی که به جان یک انسان مرتبط است را پنهان داشته اند .ایشان حق به گردن ملت لر به خصوص بختیاری دارد. باید این مساله و مظلومیت ایشان را درسطح وسیع باز تاب دهیم .ممیرا لر و زون لری ! پایار با لر و زون لری

جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 www.loresta11.com 

!

 www.lorabad.com

تاريخ بروز رساني ( 09 اسفند 1391,ساعت 23:45:18 )