شهريور 1390,ساعت 07:29:53

حاکم خوشحال و مردم برهنه بختیاری

حال و روز  مسجد سليمان است. ....  
بيش از يک قرن از حفاری چاه شماره يک نفت در مسجد سليمان

 ميگذرد و بيش از سی سال از انقلاب بهمن. علی خامنه ای در

يک سخنرانی خطاب به دانشجويان طرفدار خود گفت:انقلاب ايران

 «در طول چند صد سال اخير»يک «استثناء است» که توانسته

«بدون انحراف» و «با قدرت و انسجام و با نشاط روز افزون،

اهداف و اصول اوليه خود را پيگيری کند.»

نتيجه اين است: ايجاد يک حکومت فرعونی با قدرت مطلقه و همراه

 با آن در اختيار گرفتن درآمد نفت
حال و روز مردم مسجد سليمان که در عکس های زير بازتاب داده

 شده، حاصل چنين حکومتی برای اکثريت مردم کشور را به نمايش ميگذارد.

عکس ها را در لينک   جمهوری ویرانگر اسلامی ببينيد:

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1824546&Lang=P

 

www.lorabad.com

www.lorabad.com

www.lorabad.com

www.lorabad.com

www.lorabad.com

تاريخ بروز رساني ( 06 شهريور 1390,ساعت 15:40:45 )