بهمن 1386,ساعت 00:40:02
گر در خانه کس است /یک حرف بس است  

وقتی باد می وزد،

                                  عده ای به فکر ساخت دیوارند، و عده ای دیگر آسیاب بادی می سازند

 

وزیر آموزش و پرورش آفریقای جنوبی در یکی از سخنرانیهایش چنین گفت:

                                            «وقتی باد می وزد،

                                  عده ای به فکر ساخت دیوارند،

                            و عده ای دیگر آسیاب بادی می سازند.» زیبایی و عمق جمله وزیر متفکر آموزش و پرورش آفریقای جنوبی مرا بر آن داشت که نگاهی کوتاه به محتوای آن بیندازم. آنانی که آسیاب بادی می سازند، در واقع مصداق افرادی هستند که تهدیدها را به فرصتها تبدیل می کنند. وزش باد، آن هم باد سنگین و تند، می تواند موجب خسارت های زیادی شود. در حالی که ایجاد آسیاب بادی در مسیر بادهای تند، زحمت را به رحمت تبدیل کند.مدیران سازمانها، از جمله مدیران ..... دائماً در مسیر بادهای تند، یعنی تهدیدهای ریز و درشت هستند. هر کدام از آن تهدیدها می تواند موجب کندی در کار و حتی فلج شدن سازمان ووووو...... شود. 

شما در مقابل این بادها چه می کنید؟

.گردر خانه کس است <یک حرف بس است<

منبعhttp://www.masy-management.blogfa.com/post-128.aspx