جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 خود را موظف و مسئول به انتشار هر چه بیشتر اسناد ی مانند سند آمده شده در زیر  میداند .

 برای برملا شدن هر چه بیشتر توطئه های پشت پرده  رژیم جنایتکا ملاها وپاسداران  حاکم بر ملتهای تحت ستم وعلیه انسانهای بی گناه و بی دفاعی که روزانه در زندانها و میادین عمومی  خرم آباد، شهر کرد ، اهواز ، زاهدان ، بروجرد ، تبریز و تهران و تمام نقاط دیگر که  با جرثقال بالای دار فرستاده میشوند و در کمال وقاحت وبی شرمی جرمشان را همین توطئه های خود  ساخته رژیم اعلام میکنند و میدانند. .با هم  متن اطلاعیه فرزندان دلیر بلوچ در تاریخ  بیست و سوم دی 1385 را میخوانیم . « رژیم سرکوبگر آخوندیسم جهت سرکوب مبارزات و رشد بیداری در بین مردم به دسیسه هافراوانی دست می زند  یکی از دسیسه های رژیم بنا بر اینکه مردم ما مذهبی و مسلمان هستند توسل به مذهب و دین می باشد و با این شیوه چهره مبارزات را ضد دینی و ضد مذهبی معرفی می نماید و می کوشد مبارزان را عوامل بیگانگان معرفی نماید تا مردم مسلمان بلوچ ، آذری ، کرد ،عرب و ترکمن از مبارزان متنفر شده و حس بیداری و آزادیخواهی و حقوق طلبی در مردم خفه گردد در همین راستا هنگامیکه مردم آذری به مبارزه بر خواستند و این حرکت رو به گسترش بود رژیم با بی دین خواندن محرکان و اتهام وابستگی به بیگانگان و تجزیه طلبی می خواست  به گمان خود جلوی مبارزات را بگیرد خوشبختانه سندی از طرح رژیم برای از بین بردن روح آزادگی و آزادیخواهی به دست برادران آذری افتاده که پرده از هویت ضد دینی و ضد مردمی رژیم برمی دارد و ما هم این سند را جهت بیشتر آگاه شدن مردم از دسیسه های رژیم نشر می نمائیم

جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 از تمام انسانهای آگاه ومبارز میخواهد در راستای هر چه بیشتر افشاء شدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی با تمام توان بکوشند ، همگی انسانهای باشرف و انسان دوست باید خود را مسئول دانسته و از هر طریق ممکن اطلاعات و اسناد مربوط به دژخیم گریها و خیمه شب بازیهای مکارانه این رژیم حاکم بر جان و مال وناموس خلقهای تحت ستم ، به نیروهای پیشتاز و مبارز یاری رسانند . جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 خود را موظف و مسئول به انتشار هر چه بیشتر اینگونه اسناد برای برملا شدن توطئه های پشت پرده بر علیه انسانهای بی گناه و بی دفاعی که روزانه در زندانها و میادین عمومی  خرمآباد، شهر کرد ، اهواز ، زاهدان ، بروجرد ، تبریز و تهران و تمام نقاط دیگر که  بالای دار فرستاده میشوند و در کمال وقاحت و بی شرمی جرمشان را همین توطئه های خود  ساخته میدانند.دست تمام مبارزان راه رهائی و پیشگامان گرفتن حق تعین سرنوشت را صمیمانه میفشاریم