گرگهایی که طمع را با طعمه اشتباه میگیریند و هلاک میشوند ! دقیقا بمانند همین حاکمیت کنونی ایران هستند که در یک جنگ فرسایشی گرفتار شده اند ، مافیای پاسدار و ملای حاکم  گاهی تصور میکنند که گرگ دانایی هستند و در رقابت با دنیای پیشرفته سرمایه داری که برای نجات از بحرانهای اقتصادی دست به هر کاری میزنند ، قادر به مقاومت هستند! ولی ای بیخبران از پوشالی بودنتان فراموش نکنید ، شما خود  قربانی یک فکر غلط شده اید  ....یک فکر غلطی که خودتان را میکشید اما نمیدانید ودر خیال این هستید که چه طمعه خوب و خوش مزه ای یا فرصت بیشتری برای بر قدرت بودن !!!غافل از اینکه طعمه "طعمه نیست....بلکه طمعه خود شما هستید و بس . سئوال مشخص این است از سران حاکمیت کنونی ایران که مگر خوشحال نبودید که با به دست آوردن فرصت در مذاکرات با قدرتهای جهانی موفق و پیروز میدان بوده اید !!! پس چرا در فردای این مذاکرات باز هم به زمان رِِییس جمهوری احمدی نژاد برگشتید و قیمت پول ایران کاسته شد ؟؟؟؟؟

‏میدانید در قطب شمال گرگها را چطور شکار میکنند؟روی تیغه ای خون ریخته و ان را در قالب یخی قرار میدهند ودر طبیعت رها میکنند...گرگ ان را میبیند .خون را لیس میزند .یخ اب شده و تیغه زبان گرگ را میبرد .گرگ خون بیشتری میبیند و تصور میکند شکار خوبی بدست اورده ....بیشتر لیس میزند و خون خود را میخورد...انقدر از گرگ خون میرود که توسط خودش میمیرد ...گاهی تصور میکنی گرگ دانایی هستی ولی تو قربانی یک فکر غلط شدی ....یک فکر غلطی که خودت را میکشی اما نمیدانی ودر خیال این هستی که چه طمعه ای !!!طعمه "طعمه نیست....طمعه خود است ....کاش همه بدانند...!!!!‏
میدانید در قطب شمال گرگها را چطور شکار میکنند؟
روی تیغه ای خون ریخته و ان را در قالب یخی قرار میدهند ودر طبیعت رها میکنند...
گرگ ان را میبیند .خون را لیس میزند .یخ اب شده و تیغه زبان گرگ را میبرد .گرگ خون بیشتری میبیند و تصور میکند شکار خوبی بدست اورده ....
بیشتر لیس میزند و خون خود را میخورد...انقدر از گرگ خون میرود که توسط خودش میمیرد ...
گاهی تصور میکنی گرگ دانایی هستی ولی تو قربانی یک فکر غلط شدی ....یک فکر غلطی که خودت را میکشی اما نمیدانی ودر خیال این هستی که چه طمعه ای !!!طعمه "طعمه نیست....طمعه خود است ....کاش همه بدانند...!!!!               ..      ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر برای درج در سایت

www.lorabad.com

 

لغو پسندیدنل