تبریک فرا رسیدن بهار و سال 1395 به آنان که نوروز روز آنانی  است با آن که عاشق زندگی بودند و برای سعادت دیگران میکوشیدند و اکنون نیستند از قهرمانان کشور در طول این 37 سال حاکمیت مافیایی پاسدار و ملا که دست در دست جنایتکاران منطقه دارند و در همه خونهای ریخته شریک هستند .تبریک به این مادران که فرزندانشان را فدای رهایی مردم کردند و بر ظالم میخندند . بیش از پیام مادر تاجمیر جنبش لر نمیتواند چیزی بیافزاید . سال نو میآید و رو سیاهی به زمستان و سرما میماند . www.lorabad.com پیام تبریک نوروزی مادر امیر ارشد تاج میر

 

درود بر تمام مادران و پدرانی که پا به پای فرزندان حق جویشان برای آزادی و رفاه فرزندان امروز و آینده کشور ایستاده اند.جنبش  رهایی بخش لر سال 1395 را به مادران داغدار بالاخص مادر تاجمیر

امید داریم سال 1395 سالی مقدماتی بر نابودی ستم و برقراری حداقلهای انسانی برای یک زندگی شرافتمندانه در کشور مسلولمان بالاخص مناطق ستم دیده لر باشیم .

www.lorabad.com