جنبش رهایی بخش لر اعتقاد دارد ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور عالیترین شناخت از حقوق طبیعی و مدنی افراد بشری است. اصول این اعلامیه باید مبنای کلیه قوانین و مقررات کشور قرار داده شود، بطوریکه مردم حق داشته باشند در اعتراض به هر قانونی که این اصول را نقض، محدود و یا پایمال کند، به مقابله بر اساس چگونگی عکس العمل حاکمیت مبنی بر رسیدگی به اعتراضات ، متوسل شوند.ما میگوییم سران در حاکمیت جمهوری اسلامی و اطرافیانشان بنابر افشای اختلاص های میلیاردی عامل اصلی ناهنجاریهای موجود در اجتماع بوده و هستند و لذا از رهبری تا سران سه قوه حاکمیت  دزد هستند ، بیایند ثابت کنند که ما اتهام بی پایه و اساس میزنیم و دروغگو هستیم .

 

جمهوری اسلامی برهبری و ولابت خلیفه مسلمین جهان علی خامنه ای و تمام نوکران داخلی و خارجی آن بیایند ثابت کنند که همه دشمنان و منتقدین این نظام الهی هر چه میگویند دروغ است ؛ ما میگوییم سران در حاکمیت جمهوری اسلامی و اطرافیانشان بنابر افشای اختلاص های میلیاردی  دزد هستند ، بیایند ثابت کنند که ما اتهام بی پایه و اساس میزنیم و دروغگو هستیم . ما میگوئیم سران جمهوری اسلامی بصورت مافیایی عامل اصلی ورشکستگی شرکتها و کارخانجات تولیدی هستند و درنتیجه عامل اصلی بیکاری مردم ستمدیده هستند ، این سران و نوکران بیایند ثابت کنند که ما اتهام ناروا میزنیم و دروغ میگوییم . ما میگوییم سران جمهوری اسلامی و تمام مدیریت این نظام عامل گرانی و فقر وفلاکت مردم و اعتیاد جوانان هستند ، این سران و نوکران بیایند ثابت کنند که ما اتهام ناروا میزنیم و دروغ میگوییم جنبش رهایی بخش لر اعتقاد دارد ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور عالیترین شناخت از حقوق طبیعی و مدنی افراد بشری است. اصول این اعلامیه باید مبنای کلیه قوانین و مقررات کشور قرار داده شود، بطوریکه مردم حق داشته باشند در اعتراض به هر قانونی که این اصول را نقض، محدود و یا پایمال کند، به مقابله بر اساس چگونگی عکس العمل حاکمیت مبنی بر رسیدگی به اعتراضات ، متوسل شوند.

جنبش رهایی بخش لر www.lortestan11.com