یادی بکنیم از خوبیها که برای همه ما میتواند الگو باشد و خاری در چشم دشمنان مردم /

تقدیم به تمام انسانهای آگاه و دلسوز و مردم دار که در این روزگار نابسامان و هرچ و مرج گونه !!! در گوشه ای خاموش مانده و هیاهوی مذورانه ی عده ای تازه به دوران رسیده را به تماشا نشسته اند،

تقدیم به تمام خوانین و کلانتران و کدخدایان واقعی و مردم دار که در این روزگار نابسامان در گوشه ای خاموش مانده و هیاهوی مذورانه ی عده ای تازه به دوران رسیده را به تماشا نشسته اند، شاید این نظم شعار گونه واگویه ی آن ها نیز باشد.(" آ " در زبان بختیاری به معنای انسان بزرگ و یا خان است)

بختیاری با دو تا " آ " آشناست
گر چه یک شکلند معناشان دو تاست

...

" آ " شدن در بختیاری ساده نیست
هر گرفتار خودی " آ " زاده نیست

فرق " آ " ی با کلاه و بی کلاه
مثل فرق نوکر است و پادشاه

چون بزرگان مدتی پنهان شدند
عده ای روی تعارف ،خان شدند

خان اصلی بی هیاهو مانده است
جای شیر بیشه آهو مانده است

" آ " شدن در اصل، انسان بودن است
افتخاری نو به ایل افزودن است

عده ای با پول غوغا کرده اند
نوکر دیروز را " آ " کرده اند

" آ " ی اول را خوانین داده اند
" آ "ی دوم را به ماشین داده اند

اولی بوی اصالت می دهد
دومی تنها کسالت می دهد

جای " آ " جعفر قلی و " آ " رضی
مانده مشتی " آ " و خان کاغذی

نیست نام از " آ " ملا و " آ " جواد
چاله ات ای ایل بی آتش مباد

بعد " آ " عبدالحسین ارشدی
رسم شد " آ " حاجی و " آ " مشهدی

بعد بی بی مریم و بی شاه پسند
ارزش زن ،زانتیا گشت و سمند

" آ " ی عصر ما اگر با ارزش است
" آ " ی در فرهنگ و " آ " ی ورزش است

" آ " ی موسیقی سه استاد فن است
" آ " ملک " آ " کورش و " آ " بهمن است

" آ " ی فرهنگ و هنر " آ " اردشیر
ایل ما بی علم او می شد فقیر

هست " آ " داراب " آ " در شاعری
میكند تاریخ بی شك داوری

بنده هم گر " آ " شدم در شاعران
باز هستم خاك پای مردمان

هیچ كس با پول " آ " ی ما نشد
نوكر ما كد خدای ما نشد

هر كه ثروت یافت با غارتگری
میكند بالای مجلس سروری

در مجالس " آ " صدایش می كنند
چاپلوسان كد خدایش می كنند

مطربان در محفلش دف می زنند
احمقان با عطسه اش كف می زنند

سیكل را ناخوانده دكتر می شود
صاحب صد ها تراكتور می شود

گوید آن در باغ ویلا بوده است
گوید این شب با شكیلا بوده است

این یكی تعریف تریاكش دهد
آن یكی عزت به املاكش نهد

پیش رویش هی تعارف می كنند
پشت سر بر ریش او تف می كنند

با دروغ خود بزرگش می كنند
میش شل بوده است گرگش می كنند

دیگر " آ " و اسب و برنو بی بهاست
دوره ی " آ " لند كروز و آزراست

" آ " شدن در اصل، انسان بودن است
افتخاری نو به ایل افزودن است

چون تكبر دشمن جان همه ست
هر كه مردم دار شد خان همه ست

بختیاری با دو تا " آ " آشناست
گر چه یک شکلند معناشان دو تاست
سلام ودرود به ددویل و گویل هفت وچهار لنگ

ادامه ...
عکس ‏‎Ebi Jaberi‎‏