مبارک است ؛

یاد داشت جناب آقای جدیدی لرستانی در رابطه با رفراندم استقلال کردستان

کردستان ؛ تمام برنامه های وعده داده شده را انجام دهید کردستان ؛ مبارک است رفراندم استقلال.
کردستان ؛ با هرچه ستم از هر نژاد و مذهب که در طول تاریخ بر کرد و کردستان شده بستیزید. 


- دولت جمهوری کردستان دارای سیستم سیاسی و اقتصادی نامتمرکز خواهد بود و قدرت از اربیل به مناطق دیگر کردستان تفویض خواهد شد.
- آزادیها و حقوق اقلیتهای ساکن کردستان، از جمله ترکمن‌ها، عرب‌ها، کلدانی‌ها، آشوری‌ها، یارسانها و زرتشتی‌ها تضمین خواهد شد.
- در دولت آینده کردستان، هر پنج زبان کردی، عربی، ترکی، آشوری و ارمنی زبان رسمی خواهند بود.
- پرچم کنونی کردستان به‌ گونه‌ای تغییر خواهد کرد که در کنار نشانهای کنونی، نماد و سنبلهایی از اقلیتهای کردستان را هم در خود داشته باشد.
....
- این سند پس از مشورت و تصویب نمایندگان اقلیتها در ١٥ بند تهیه شده است و در نشست بعدی پارلمان کردستان به رای گذاشته خواهد شد.
نتیجه ؛ آیا دلیل نگرانیها و مخالفت حکومت های خلافتی در منطقه با سیستم های حکومتی خودکامه روشن است ؟ 
برای به اجرا درآوردن اصول منطقی که انسانهای آگاه و مبارز به آن پایبند هستند باید و باید از هر اقدام دموکراتیکی حمایت کرد . البته اگر در عمل به حقوق انسانی و عقل انسانها در انتخابشان احترام میگذاریم . این کوی و این میدان