سردار مریم ؛ ژاندارک ایران. سردار مريم و مطالبه حقوق زنان
بي مريم كه در يك جامعه مردسالار به دنيا آمده و در سنين نوجواني برخلاف خواست خود مجبور به ازدواج شده و از حق ارث نيز محروم شده بود، عمق مشكلات و مسائل زن ايراني را درك مي كند. پس به سهم خود سكوت تاريخي زن ايراني را مي‌شكند و به اعتراض نسبت به اين نابرابري و پايمال شدن حقوق زنان مي پردازد و خواستار زدودن سنت‌هاي رايج مردسالارانه در جامعه ايراني همچون نست ناف‌بري و ازدواج اجباري، نابرابري، حق ارث و نداشتن حق طلاق و نابرابري از حق آموزش مي شود سردار مريم ريشه بسياري از اين نابرابري‌ها را اگاهي نداشتن زنان از حقوق اوليه خود مي‌داند و مي‌نويسد. تمام بدبختي‌هاي ما از خودمان مي‌باشد زيرا كه نه علم داريم و نه حقوق خود را مي‌دانيم، اگر ما هم بدانستيم كه براي چه خلق شديم البته براي حقوق خود جانفشاني مي‌كرديم ما حالا فكر مي‌كنيم فقط براي رفع شهوت مردها خلق شده‌ايم يا براي اسارت و كنيزي خلق شديم.

عمق مشكلات و مسائل زن ايراني را درك مي كند. پس به سهم خود سكوت تاريخي زن ايراني را مي‌شكند و به اعتراض نسبت به اين نابرابري و پايمال شدن حقوق زنان مي پردازد و خواستار زدودن سنت‌هاي رايج مردسالارانه در جامعه ايراني همچون نست ناف‌بري و ازدواج اجباري، نابرابري، حق ارث و نداشتن حق طلاق و نابرابري از حق آموزش مي شود سردار مريم ريشه بسياري از اين نابرابري‌ها را اگاهي نداشتن زنان از حقوق اوليه خود مي‌داند و مي‌نويسد. تمام بدبختي‌هاي ما از خودمان مي‌باشد زيرا كه نه علم داريم و نه حقوق خود را مي‌دانيم، اگر ما هم بدانستيم كه براي چه خلق شديم البته براي حقوق خود جانفشاني مي‌كرديم ما حالا فكر مي‌كنيم فقط براي رفع شهوت مردها خلق شده‌ايم يا براي اسارت و كنيزي خلق شديم. ما مي‌توانستيم براي حقوق انساني خود به تمام عالم تظلم كنيم حقوق خود را برقرار كنيم زيرا كه امروز قرن 20 مي‌باشد و به اصطلاح فرنگي‌ها عصرطلايي. امروز زن اروپايي در تمام اداره‌جات دولتي و ملتي مقام بزرگي را دارا مي‌باشند، كرسي وكالت را اشغال نموده‌اند اما زن‌هاي ايراني ابدا، از عالم انسانيت خارجيم.