تير 1390,ساعت 16:54:03

 بالاترين حد آزادي در ايران است

اهل گرمسارم

نسب من شاید

 به پسر عمه چاوز برسد

 رهبرم بیخبر از خواب پرید

 جنّتی زیبا شد

 مرد بقال از من پرسید

 چند مثقال کراک میخواهی

 من ازاو پرسیدم

 حجرالاسود من
 کلهء تاروسیاه اوباماست

رأی مفت سیری چند؟

بالاترین َحد آزادي در ايران است

و اما پاسخ:

 

اهل گرمسارم

روزگارم بد نیست

 چاه نفتی دارم

پول گازی

 سر سوزن عقلی

 رهبری دارم

 بهتر از گاو دوان

 دوستانی ،دستشان داغ ودرفش

و سخنگویی که همین نزدیکیست

 لای این شب بوها

گوییا می {…}

پای آن کاج بلند

 اهل گرمسارم

 ازهمان روزکه خوردم پپسی

 توی میدان ولیعصر

 شدم تهرانی

 ………… ……… ……… ……....

 اهل گرمسارم

 پیشه ام حرافیست

 گاه گاهی قفسی میسازم توی اوین

 تا به آواز جوانی که در آن

 زندانیست

 غم بدبختیتان تازه شود

 چه خیالی،،،،چه خیالی میدانم

 همشون بیجانند

 خوب میدانم

حاصل دولت من بی نانیست

………… ……… ……… …

من مسلمانم

برسرم هالهءنور

 جانمازم پرچم

مهرم زور

 قصر سجاده من

 من وضو باخون

مردم پیروجوان میگیرم

 من نمازم را پی تکبیرةالحرام

فقیه

پی قدقامت شورای نگهبان خواندم

کعبه ام بر لب چاه

 کعبه ام درتوی

 جمکران

 افتادست

 کعبه من مث یک زندانی

 میرود راه براه

 میرود بند ببند

 حجرالاسود من

 کلهء تاروسیاه اوباماست

اهل گرمسارم

 نسبم شاید

 برسد

 به یه هندونهءکالی در چین

www.lorabad.com

به یاران جنبش رهائی بخش لرستان تقدیم می گردد  

تاريخ بروز رساني ( 18 تير 1390,ساعت 09:31:50 )