تير 1390,ساعت 12:20:25

 سرکوب در منطق ضد انسانی و آن هم از نوع نظام مافیائی

اسلامی، پیش رفتن در کشتار و افزایش همیشگی آن است.

اما فرزندان لر در جنبش رهائی بخش لرستان میدانند و همچنین

سران رژیم جنایتکار هم ، میدانند که سرکوب یک مرز موثر دارد

، وقتی سرکوب از حد بگذرد ، اثر خود را  از دست داده و یک مقابله 

بینهایت خشن را از سوی ستمدیگان بدنبال خواهد داشت .

یاران ،این آن بن بستی است که جمهوری اسلامی سرانجام در آن

گرفتار و بی پناه میگردد> اکنون فقر که ناامنی بوجود آورده ،

ناامنیها نیاز به سرکوب گسترده دارد، سرکوب به حد نهایی خود

که برسد سبب خیزش میگرددو روز بروز بطور چشمگیر افزایش

مییابد و باز به سیستم مافیائی سرکوب بیشتر باید بپردازد و ...

این چرخه تا مرز فروپاشاندن کل ساختارهای سیاسی، اقتصادی

و حتی اجتماعی پیش خواهد رفت.

اینجاست که رژیم مافیائی پاسداران حرکت نابودساز خویش را

با دست خود تحریک خواهد کرد. این روندی است قابل پیش بینی

برای آینده نچندان دور  ایران کثیرالمله ، احتمال عدم تحقق این

چشم انداز اندک و شانس بروز آن بسیار است.

بدین دلیل منطقی، هر فرزندان لر و  جنبش رهائی بخش لرستان

باید و باید مسئولیت پذیر و آماده باشد. آماده برای واکنش در

آن شرایطی که تور اختناق پاره می شود، این بار نه به واسطه

قیام و اعتراضات مردمی، بلکه به دلیل زیر سوال رفتن گسترده ی

امنیت ، هشیاریفرزندان لر در جنبش رهائی بخش لرستان

از این جهت لازم است که سرکوب وحشیانه با خود ترس و اضطراب

و گرایش افکار عمومی درظهور یک ناجی را تقویت می کند.

آری یاران توجه کنید !!!!!! مردم بدنبال کسی (یکباتور)که بیاید و

امنیت را برقرار کند. این همان بستر ظهور دیکتاتورهای دیگر است

که آماده ی بهره برداری از این شرایط هستند. پدیده ای شناخته

شده که همه ی حاکمیت های ضد مردمی ایدئولوژیک و سخت جان

برای سرزمینهای تحت ستم لر نشین در ایران تدارک می بینند.

کسب آمادگی فرزندان لر و  جنبش رهائی بخش لرستان

برای آن موقعیت ویژه , مهم سرنوشت ساز در گرو آموزش و سازماندهی است.

فرزندان لر  باید با کسب آموزش های لازم خود را سازماندهی کنند تا بتوانند برای دفاع از جان و مال خود و نیز دخالت در تغییر و تعیین سرنوشت در صحنه حضور یابند.

سازماندهی فرزندان لر  در قالب انجمن های محلی صورت می گیرد. ساکنان هر محل به دور هم جمع شده و با گفتگو و مشورت و تقسیم کار اقدام به ساختن تیم های محلی برای حفظ امنیت می کنند. این تیم های محلی  فرزندان لر در جنبش رهائی بخش لرستان با یکدیگر پیوند می خورند و شبکه های منطقه ای را تشکیل می دهند. این شبکه ها نیز در هماهنگی با یکدیگر آماده ی عمل در سطح شهر و شهرستان و منطقه می شوند. راه نجات سرزمینهای لر نشین  در خودسازماندهی شهروندان است و همه  باید این خط را تقویت و خود را با آن هماهنگ کند. هر نیرویی که بتواند مردم را سازماندهی کند راهبری و هدایت برای رسیدن به حقوق انسانی ، حرکت مردم در آینده را در دست خواهد داشت.

 

در حالی که همه شواهد حکایت از گسست عظیم ساختارهای خرد و کلان جامعه دارد کار کردن روی آموزش و سازماندهی مردم برای تشکیل انجمن های محلی شهروندان راهی منطقی و لازم برای مقابله با بقای رژیم و پرهیز از تسلیم دیکتاتور دیگر به نظر می رسد. دست بکار شویم...

 

 

 

 

 

 

 WWW.lorabad.com

جنبش رهائی بخش لرستان 7+4

تاريخ بروز رساني ( 02 مرداد 1390,ساعت 13:18:07 )