آذر 1390,ساعت 04:05:25

 حمیدرضا نصیری مقدم رفیقی از خانوادۀ پر جمعیتی از سرزمینهای

ستمدیده لر بود . این چریک قهرمان که همواره از بنیه و توان جسمی

فوقالعادهای برخوردار بود. قیافهای دلنشین داشت، و به چشمانش

که نگاه میکردی، چیزی در آنها میدیدی که به تو میگفت قابل اعتماد است

و شایستۀ دوستی. او تا بخواهی مهماننواز و دست و دلباز بود.

همیشه شاد بود و سرزنده، و پاک بود و شفاف، همچون بلور.
آدمی که بزرگ است، احتیاجی ندارد که هرلحظه به بهانهای آنرا به رخ

دیگران بکشد. وقتی در جمع روستاییان بود، یکی از آنها میشد،

چنانکه او را از خودشان میدانستند، و از دل و جان دوستش داشتند

 

 

تاريخ بروز رساني ( 06 آذر 1390,ساعت 20:20:18 )