فروردين 1387,ساعت 05:29:57

زکوی یار میآید باد نوروزی   ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل بیافروز

ندانم ناله قمری به طرف جویباران چیست   مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

سال نو 1387  بر همه فرزندان لر در ایران و غربت وتبعید مبارک باد

با امید و اطمینان به پیروزی روزگار نو بر کهنگی و ارتجاع

جنبش رهایی بخش لرستان 7+4

 

تاريخ بروز رساني ( 04 فروردين 1387,ساعت 14:25:16 )