نوشته شده توسط atabak   
28 تير 1389,ساعت 23:47:34

جنبش رهایی بخش لرستان جاودانه شدن هنرمند مردمی را

 که عمری در فقر زندگی کرد اما عشق او همواره مردم لر بود را

به تمام لرهای ساکن در سراسر سرزمینهای لر نشین تسلیت میگوید(ادامه....

با یاد زنده یاد شادروان رضا سقائی وعده ما تشییع پیکر رضا در تهران

  (9 صبح 5شنبه تالار وحدت )و خرم آباد

نوئه دارُ (نوبت داران،شب زنده داران
شاعر: ایرج رحمانپور
http://www.youtube.com/watch?v=mv856vEBEP4&feature=related 


با یاد زنده یاد شادروان رضا سقائی وعده ما تشییع پیکر رضا در تهران (9 صبح 5شنبه تالار وحدت )و خرم آباد
نوئه دارُ
(نوبت داران،شب زنده داران)
شاعر: ایرج رحمانپور
نوئه دارُ هه نوئه دارُ شُو چه مجاله شُو چه مجاله
(شب زنده داران ای شب زنده داران ،چه موقع شب است)
گریبونم گرته دل طلف نادو دل ها می ناله
(دل گریبونم را گرفته و طفل نادان دل هی می نالد)
شو بارون و عزیزم خآو پنجدری بسته دارغه بیدار
(شب بارانی و عزیزم خواب و پنجره بسته و داروغه بیدار)
گرفتارم کرد دل دردو زین و برگ مه سی دیئن یار
(دل  نالانم گرفتارم کرد و زین وبرگ بسته عازم دیدار یارم)
نوئه دارُ هه نوئه دارُ شو چه مجاله شو چه مجاله
(شب زنده داران ای شب زنده داران ،چه موقع شب است)
گریبونم گرته دل طلف نادو دل ها می ناله
(دل گریبونم را گرفته و طفل نادان دل هی می نالد)
گوتم ای دل کُت کُتت میکم کُتی دٍت وا یه ولات مونم
(گفتم ای دل تکه تکه ات میکنم و تکه ای از تو را به هر نقطه ای می اندازم)
خنّس و وم گوت آرزومه بام تیچسه دس عشق یارونم
(خندید و بهم گفت آرزومه تکه تکه دست عشق یارانم باشم)
گوتم ای دل کُت کُتت میکم وه تش بلیت می کشم
(گفتم ای دل تکه تکه ات می کنم  و  بر آتش بلوط می کشم )
خنّس و وم گوت سوخته دل بیتر سوز دل بیشتر
(خندید و بهم گفت دل سوخته بهتر و سوز آن دل هم بیشتر)
سر می کشه دیم ده حونه یار دُ  دم آخر
(سر می کشد دود دل سوخته ام در خونه یار در لحظه آخر)
هوار ای یار دل ده دسم رت پنجدری واکُه ری نشو دی
(ای هوار ای داد  یار از دستم رفت ،پنجره ای بگشا و روئی بنما)
نشو دی ری به فریوو دل طه نه وه کل کهکشو دی
(روئی نشان بده و دل بفریب و طعنه به کل کهکشان بزن)
نوئه دارُ هه نوئه دارُ شو چه مجاله شو چه مجاله
(شب زنده داران ای شب زنده داران ،چه موقع شب است)
گریبونم گرته دل طلف نادو دل ها می ناله
(دل گریبونم را گرفته و طفل نادان دل هی می نالد)


===================================
جم بوئید داوار سی بَکیم دِ گُرده

سازنه پُف کرد  دِ  سازش هازِنه چمریونه
و گمونم مرده یه ی بنه خدا و ئی نشونه
مردمو کل جم بوئید زی بزنید موئه عزانِه
سی کوخا پیای ایل که دِی دنیا نِه
ساز مرگ ها می زنه ها میزِنه آهنگ مردن
سِیل بَکید خُو سِیل بَکید لاشه کی بردن
لاشه او سُوزه سُوار زلفش دِ تاویت دیاره
ساز صدا  ها میزنه که شیون و زاری و هیر وه
براره جونمی ئی سازنه خو میزنی ساز عزانِه
ساز تو واموئه مه دِ یَک جِگانِه
تو خَوَر دی که دِ ایل باوانم پیایی مرده

مِه می حوام  سی او  پیا داوار سی  بَکم دِ گُرده
تاريخ بروز رساني ( 29 تير 1389,ساعت 15:49:54 )