شهريور 1388,ساعت 12:36:44


از شرع غیر نام نمانده ست، از عرف جز حرام نمانده ست
بر مدعا گواه گرفتم، جسم ترانه قلب ندا را

سی سال خون /سی سال مرگ/ سی سال جدایی /سی سال غربت/ سی سال بی اعتمادی / سی سال زندان/

سجاده فرش عنف و تجاوز، ای داعیان شرع خدا را!
بر قتل عام دین و مروت، دست که بسته چشم شما را ؟

الله اکبر است که هر شب، همراه جانِ آمده بر لب
آتشفشان به بال شیاطین، کرده ست پاره پاره فضا را

از شرع غیر نام نمانده ست، از عرف جز حرام نمانده ست
بر مدعا گواه گرفتم، جسم ترانه قلب ندا را

انصاف را به هیچ شمردند، بس خون بیگناه که خوردند
شرم آیدم دگر که بگویم، بردند آبروی حیا را
سی سال زندان/ سی سال رعب ووحشت/ سی سال به انتظار دیگران نشستن / سی سال انتظار آزادی کشیدن/ سی سال به هم دیگر پریدن/ سی سال همدرد خود را دشمن نامیدن //سی سال تجاوز را به جان خرید......ن/سی سال عشق را به مسلخ کشیدن/ قلم ها را شکستن /زبانها را بریدن/سی سال زجر ویرانی کشیدن

سی سال در بر روی پاشنه نفاق چرخیدن/ حالا برای رنگ بر روی هم شاخ وشانه کشیدن /اگر از حقیر میشنوید بس است دیگر ،بس است این ننگ را به جان خریدن /بیائید بر نیروی خود دست یازیدن /وبساط ظلم را بر زیر کشیدن /
دیگر بس است زانونی غم در بغل کشیدن

سهراب ها به خاک غنودند، آرام آنچنانکه نبودند
کو چاره ساز نفرت و نفرین، تهمینه های سوگ و عزا را ؟

زین پس کدام جامه بپوشند، بهر کدام خیر بکوشند
آنانکه عین فاجعه دیدند، فخر امام ارج عبا را

سجاده تار و پود گسسته ست، دیوی بر آن به جبر نشسته ست
گو سیل سخت آید و شوید، سجاده و نماز ریا را

سیمین بهبهانی

مطلب ارسالی از یاران جنبش رهایی بخش لرستان است و قضاوت را

به عهده فرزندان سرزمینهای لر نشین می گذاریم 
www.lorabad.com