آیا تنها یک نمونه که مفرغ لُرستان قدمت‌اش به سه هزار سال پیش می‌رسد کافی نیست (برای یک صنعت پر رونق توریست )که ثابت شود این مردم ستمدیده در سرزمینهای لر نشین لایق بهتر از این(ارتزاق با بلوط!) هستند ؟ منابع و ذخائر نفت و گاز در سراسر این سرزمین پیش کش ما که در این سکوت مرگبار گرفتار هستیم ! اما روزی که اتشفشان خشم ستمدیدگان این دیار که شامل تمام فرزندان تحصیل کرده و آگاه لر در سراسر جهان میشود فوران کند وای به حال دشمنان و منکران واقعیت این آفتاب خفته در سرزمینهای لر نشین .

‏سرزمین‌های لُرنشین به بلوط زنده‌اند. نفس زاگرس به بلوط بسته است.زن لُر از روستای گِلال، شهرستان بویراحمدعکس از آقای حسن غفاری‏
سرزمین‌های لُرنشین به بلوط زنده‌اند. نفس زاگرس به بلوط بسته است.

زن لُر از روستای گِلال، شهرستان بویراحمد
عکس از آقای ح... غفاری
ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر برای درج در سایت www.lorabad.com