جنایتکاران زیررا بخاطر بسپاریم و فراموش نکنیم نوکرانشان چه کسانی بودند