شهريور 1387,ساعت 10:24:17

زِ مین و کشت و کارخُنه کلشو ونو مال خُمُنه
نِمِیلیم دِش بَکاریت نِمِیلیم بَفوورووشیت اِ مردِم بَخووورووشیت اِ مردِم بَخووورووشیت
{ترجمه:}(زمین و کشت و کارخانه/ همه از آن ماست/نمیگذاریم در آن[گندم یا چیزی جز نیشکر] بکارید/
نمیگداریم آن را بفروشید / آی مردم بخروشید / آی مردم بخروشید
/

خین ِ هفت تَپَه اوما و ِ جووش هم دزفیل اندیمشک و شوش
عرب و لر فارس پیر و جِوُن کارگرُ ن ِ هفت تپه
هَمَه وا یَکیم و ِ دَس ب ِراری ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه
{ ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه}
هَمَه وا یَکیم..... ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه.... ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه

سرود هفت تپه
هفت تپه هفت تپه هفت تپه ...

مدیر عامل وکیل فرماندار میخوان کارگر بشه بیکار
همدستن باسرمایه دار نقشه اینه بشیم استثمار کور خوندین کارگر شده بیدار
کارگر وایساده پشت کارگر تو کارخونه کارمند یا برزگر
همدوش کارگران مرد زنا تو صف اول نبرد
هفت تپه هفت تپه هفت تپه ...
..........................................................................................................................

{لُری}
زِ مین و کشت و کارخُنه کلشو ونو مال خُمُنه
نِمِیلیم دِش بَکاریت نِمِیلیم بَفوورووشیت اِ مردِم بَخووورووشیت اِ مردِم بَخووورووشیت
{ترجمه:}(زمین و کشت و کارخانه/ همه از آن ماست/نمیگذاریم در آن[گندم یا چیزی جز نیشکر] بکارید/
نمیگداریم آن را بفروشید / آی مردم بخروشید / آی مردم بخروشید/
............................................................................................................................
{عربی}
تَعالَم من کِل قوم عِربی لُرّ ی فارِ سی
اِحن َ جییِش ِ شُواغیل نِتحد علی شَبعانین و ظالم
تَعالَم تَعالَم....... تَعالَم تَعالَم
{ترجمه:} (از همه ی اقوام بیاید / عرب،لر ، فارس/ ما لشکر کارگرانیم /علیه سرمایه و ظلم متحد میشویم/
بیایید،بیایید...)
...........................................................................................................................

معلم کارگر آی مزد بگیر مردم با حقوق بخور و نمیر
داشتن تشکل ِ چاره ی کار اگه نه میمونیم زار و نزار
شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی ناکار کارگر از اینا شده بیزار
تشکل آزاد و مستقل.... تشکل آزاد و مستقل.. تشکل آزاد و مستقل اینه راه علاج مشکل
............................................................................................................................
{لُری}

خین ِ هفت تَپَه اوما و ِ جووش هم دزفیل اندیمشک و شوش
عرب و لر فارس پیر و جِوُن کارگرُ ن ِ هفت تپه
هَمَه وا یَکیم و ِ دَس ب ِراری ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه
{ ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه}
هَمَه وا یَکیم..... ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه.... ل ِشگر کارگَر ُ گَپَه

{ترجمه:} (خون هفت تپه آمده به جوش / نیز اندیمشک و دزفول و شوش / عرب و لر و فارس ،پیر و جوان / کارگران هفت تپه / همه به همیاری با یکدیگریم / لشکر کارگران عظیم است /...
..............................................................................................................................
{عربی}

ٳ شغُل مال ٳحنا ما نُطّی مِن ٳدیَنا
گاع مالَتنا ٳحنا ما نُستسلم ما نُستسلم

{ترجمه:} ( کار مال ماست / از دستش نمیدهیم / زمین مال ماست / تسلیم نمیشویم/ تسلیم نمیشویم )
...............................................................................................................................
نتحد اید بید {دست در دست متحد شویم) ، شوراهای کارگری
اِ مردِ م بَخووروووشیت (آی مردم بخروشید)، تشکل آزاد و مستقل
هفت تپه هفت تپه هفت تپه .

مطلب از سایت زیر باذکر توضیح آن در متن گرفته شده

  http://sedaye7tape.blogfa.com/ 

 وبلاگ به منظور همراهي و اعلام پشتيباني از كارگران هفت تپه ايجاد شده و هيچ گونه ارتباط يا وابستگي به سنديكاي كارگران هفت تپه يا گروه ديگري ندارد.
علاقه منداني كه مايل هستند براي اين وبلاگ مطلب،شعر،مقاله،عكس و يا... بفرستند ميتوانند براي ما ارسال كنند.