مرحومه بي‌بي صمنبر صمصام بختياري دخت مرتضي قلي خان ايلخان بختياري و همسر محمد خان پرويزي كلانتر ايل بابادي و (بابادي باب) اگرچه فيلمسازان و نويسندگان قلم به مزد مقصودشان اين است كه رشادت مشروطه بختياري را كوچك بشمارند. اما هنوز نام شاه اسد صمصام سردار اسعد عليمردان آعليداد قهرمان ملي ابوالقاسم خان،آ‌جعفر قلي خان، آسيد بزرگ طباطبايي- نامدار خان خوانين و كلانتران شايسته بختياري در شاهرگ حياتي جوانان الوار پويا و زنده است. هنوز نه تنها نام شخصيتهاي شايسته مردم لر در قلمرهاي لر زبانهاي لرستان كهلگويه- ايلام- ممسني- همدان- اصفهان- هرمزي- خوزي....با افتخار نيكي ياد مي‌شود. بلكه هم زبانهاي لر تبار كشور عراق مناطق خود را با نام بختياري مزين مي‌كنند. بي‌بي صمنبر مختص بختياري نيست. فراتر از مرزهاي جغرافي و عاملي براي انسجام الوار ساکن در ایران و عراق است.سوگ بزرگ بانوي خير و مستمند نواز بختياري از فعالان اجتماعي استمرار مي‌طلبد. كه براي انسجام لر زبانهاي آسيايي در تداوم زاگرس چه در ايران عراق- سوريه تركيه ..... پيشتاز و كوشا باشند. دست به سوي همه شاعران توانمندان و قلم بدستان حقيقت نويس الوار دراز نموده و نداي هيجار به گوش همه مي‌رساند. استدعا همياري دارد.

 

 

 

 

 

تاريخ حافظه ملت‌هاست. اگر اين حافظه از بين برود يا به هر علتي درست ثبت نگردد. بي‌شك درك حقيقي از وقايع و حوادث، رخدادها را نخواهيم داشت. مسير طولاني بشريت غني از سرگذشت زنان  نمونه و قهرمان است. كه هر كدام الگو و سرمشق مردان و زنان هستند.

قوم بختياري همچنان كه مردان شجاع و كاردان تحويل جامعه داده است. زنان شايسته و شجاعي نيز پروارنده است. آنان نقش تاثير گذار و غير قابل انكار در اجتماع بختياري داشته كه گذار به شخصيت مرحومه بي‌بي صمنبر صمصام بختياري دخت مرتضي قلي خان ايلخان بختياري و همسر محمد خان پرويزي كلانتر ايل بابادي و (بابادي باب) اشاره مي‌شود.وصلت ايشان با بزرگ طايفه بابادي از آن جهت صورت گرفت که پيوند اين ايل را با ايلخاني بختياري مستحکم تر کند .او كه از مادري تهراني اصل متولد شده زندگي تجملي و اعيان نشين پدر خويش را فداي موقعيت اجتماعي و عشايري در ايل نموده و از آغاز زندگي تا زمان مرگ به عنوان مادر رئوف ايل و سردار بانويي بزرگ منش ياد مي‌شود .

ايشان عمر خود را سالها صرف  هدايت پرورشگاه و مدرسه شبانه‌روزي براي فرزندان بي‌بضاعت ايل بختياري بوده كه  اين پرورشگاه ومدرسه شبانه روزي که در  كليه هزينه با سرمايه خانوادگي وي تامين مي‌شده است. قابل ذكر است تعدادي از اين دانش آموختگان در راس مديران ادارات - فرهنگيان ......در طول 50 سال قبل تاكنون فعاليت داشته‌اند. آري تاريخ شاهد حضور انسجام بختياري در مراسم درگذشت بي‌بي ضمبر صمصام بوده است.

مراسم ا و دانشگاهي بود كه علوم سياسي و اجتماعي ايلي براي نسل‌هاي آينده تدريس مي‌شده است. اگرچه تكنولوژي امروزيي ‌قصد دارد.

 آئين سنت ا يلي را تضعيف و غرق سدهاي ساخته شده بنمايد.

زايران به توران از توران به تور

 براي انسجام پيموده‌ام اين راه دور

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر برای درج در سایت www.lorabad.com