ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ پادشاه "لر" ﺑﻪ "ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ!

لطفعلی ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺩﻻﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮﺯﻥ ﺷﺮﻕ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ،ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
آرامگاه ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ زید در بازار تهران است.ﺍﻣﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ایشان ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺘﺒﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ.ﺗﻼﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩ.


ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻫﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ وسایل اضافی استفاده نشود.
ژنرال مایکس انگلیسی در مورد لطفعلی خان لر چنین می‌گوید: شهریار جوان زند... از دروغ و وعده‌های پوچ بیزار بود و جز به صداقت و مردانگی مسلکی نداشت و هرگز به دروغ از کسی دلجویی نمی‌کرد. همین ویژگی‌های نیکو باعث شد تا خانواده‌های بزرگ از پشتیبانی او دست بکشند.

ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر در فیس بوک برای درج در سایت www.lorabad.com