فراخوان  به تمام فرزندان دلیر و آگاه لــر

میخواهیم یک پرچم ، بیرق ،  سمبل ، نشان ،علم وهر نامی را که میخواهید بر آن بگذارید داشته باشیم

ازآنجا که تمام تاریخ  زندگی سرزمینهای لر نشینمان همواره با رنج و مصیبت روز افزون روبرو بوده و هست

ازآنجا که تمام تاریخ  زندگی سرزمینهای لر نشینمان همواره مردمش برای روز جنگ وگوشت دم توپ حاکمان بوده وهست.

ازآنجا که تمام تاریخ  زندگی سرزمینهای لر نشین همواره با وجودی که یکی از قدیمی ترین سکونت گاههای جهان به شمار میآید ، اما از فقیرترین سرزمینهای منطقه از نظر زیر ساختهای اقتصادی میباشد.

 

تاریخ ملت لـر از زمان پدرانشان به نام قوم کاسیت که در حدود قرن 18 پیش از میلاد که سلسله کاسیت بابل را بعد از تسخیر بابل بوجود آوردند ونزدیک به 6 قرن بر آن حکومت کرده بودند و در نهایت با اتحاد شوم میان مادها ، پارسها و آریا ها توانستند قوم کاسی ها (لرهای حاکم راشکست دهند، از آن زمان تا کنون هیچگاه دارای نشان و پرچم مشخصی نبوده است ، زیرا بعد از این مقطع تاریخی مادها و پس از آن دوره های شاهنشاهی هخامنشی ، سلوکی و اشکانی در مناطق لر نشین و تمام ایران آن زمان حاکم میشوند .

تمام آثار و نشانهای این قوم را بخاطر وحشت از قدرت گرفتن مجدد آنان  نابود کردند و ادامه این دشمنی همواره در طول تاریخ مکررا تکرار گردیده است و میگردد. چند سوءال را با هم به مشورت مینشینیم :

حال اگر از یک فرزند تحصیل کرده و روشنفکر لر بپرسیم آیا نشان و سمبل این سرزمین کهن و تاریخی شما چیست ؟ اگر از همه ما که در این جنبش  آگاهانه و بر اسس نیاز ضروری و منطقی این سرفصل مهم تاریخی هستیم  ، بعد از سالهامبارزه سیاسی به همراه  سازمانهای گوناگون ایران و زندانی کشیدن در رژیمهای قبل و بعد از سال 1357 پرسیده شود نشان شما و پرچم مشخص شما در بالای اطلاعیه ها و فراخوانهایتان چیست ؟چه جوابی  منطقی  برای سوال کننده کنجکاو که شاید فرزندان ما و شما فرزندان لــر باشدمیتوانیم داشته باشیم ؟

در تمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر که تا کنون دیده ایم آیا هیچگاه به غیر از کوههای سرسبز و چهره های زیبا و ستم کشیده مناطق مختلف لــر نشین ، چرا نشان مشخص و مشترک قابل تاکیدی به عنوان یک عامل وحدت گونه که حداقل بتوان سنگری در مقابل دشمنان جاه طلبان باشد وجود ندارد؟!  و این نیست مگر کوتاهی ما و پدران ما که همواره سنگهای بزرگ خارج از توانمان مانند آزادی کل بشریت ویا کل ملل تحت  ایران  را برداشته ایم در حالی که خانه ما از هر خانه دیگر خرابتر و نیازمند تر به کمک است  ! 

این درد مشترک و مهم را ما چون نتوانستیم دیکتاتور مآبانه و قیم گونه به مانند شاه و ولی فقیه برای همه تصمیم بگیریم ، آمده ایم مسئله پرچم ، بیرق ، علم ، سمبل ، نشان وهر نامی را که میخواهید بر آن بگذارید را به صورت گرفتن طرح و پیشنهاد ابتدا تهیه کرده و سپس به صورت مشورتی و در پایان با  رای گیری در میان یاران جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 نسبت به این انتخاب مهم و بسیار بااهمیت رادر این مقطع حساس و سرنوشت ساز که از هر زمان دیگر اتحادی پولادین وسرنوشت ساز را میطلبد به پایان برسانیم .

امیدواریم در اولین فرصتهای ممکن و با استفاده از نیروی متخصص فرزندان لر و پرداختن به اهمیت موضوع در تمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر ، در به تحقق پیوستن  سریعتر این مهم و برای هر چه با موفقیت به پایان رساندن این امر مهم مبادرت کنیم و در گسترش این مسئله درتمام سایتها و انجمنهای شناخته شده لر تمام کوشش خود را به کار گیریم

 ارسال تمام نظر و پیشنهادات خود فقط به آدرس تماس در سایت  www.lrestan11.com   

 یاران شما فرزندان دلیر وآگاه  لـر در جنبش رهائی بخش لرستان 7+4