سیل سرزمین ام را شست و برد زلزله آمد در میان سیل ، مورموری ایلام لرزید مانند دفعه ی قبل کسی چیزی نگفت ،سکوت کردند دزفول و اندیمشک و دهلران و خرم اباد ...اب برد. کاش اینقدر غریب نبودیم. زلزله آذربایجان را لرزاند همه برای تسلیت حرکت کردند کوچک و بزرگ ،خرد و کلان . شبکه های اجتماعی سراسر تسلیت بود و بیرق سیاه.
کمک های مردمی ،هنر پیشه ها به نوبت تسلیت میگفتند و گریه می کردند ، لرستان هم برای آذربایجان گریه کرد و اشک ریخت، اما حالا ما خودمان داغداریم و خبری از تسلیت نیست مرهمی نیست، رفت و آمدی نیست .

Toofan Soleymanpoors foto.
صدای غرق شدگان و آوارگان و ماتم زدگان سیل اخیر ■ رسیده از دوست. 
شهرهای لر نشین عزادارند اما کسی برای تسلیت چیزی نگفت ، سکوت کردند و ما را تنها گذاشته اند خبری از تسلیت نیست کسی مرهم به روی زخم هایمان نگذاشت .
سیل سرزمین ام را شست و برد زلزله آمد در میان سیل ، مورموری ایلام لرزید مانند دفعه ی قبل کسی چیزی نگفت ،سکوت کردند دزفول و اندیمشک و دهلران و خرم اباد ...اب برد. کاش اینقدر غریب نبودیم. زلزله آذربایجان را لرزاند همه برای تسلیت حرکت کردند کوچک و بزرگ ،خرد و کلان . شبکه های اجتماعی سراسر تسلیت بود و بیرق سیاه.
کمک های مردمی ،هنر پیشه ها به نوبت تسلیت میگفتند و گریه می کردند ، لرستان هم برای آذربایجان گریه کرد و اشک ریخت، اما حالا ما خودمان داغداریم و خبری از تسلیت نیست مرهمی نیست، رفت و آمدی نیست .
نمیدانم شاید ما ایرانی نیستیم، شاید دچار خود ایرانی پنداری شده ایم .
چرا کسی به لرستان تسلیت نمی گوید؟؟ چرا هنر پیشه ای اشکی نمی ریزد؟؟؟
چرا برای هر کسی سینه چاک کردیم دشمن خونی ما شد؟؟
وقتی که شاعران در مرثیه آذربایجان غزل ها سرود اند اما برای لرستان قلمی به کاغذ نرسانده اند لرها دست به قلم بردند از جنوبی و بختیاری و فیلی همه یکسر مویه بود و گاگریو.
حوادث گذشته و سیل همدردی هموطنان نشان میدهد که چقدر لر برای ایران و ایرانی مهم و ارزشمند است.
این حوادث تلنگری بود برای جوانان و زایار لر که کسی دست یاری به سوی ما دراز نکرد و ما را در شرایط بد تنها گذاشته اند تنها دست یاری که به سوی ما دراز شد دست یاری دیگر لرها بود.
مرگ و حوادث در لرستان برای مردم ایران ارزشی ندارد جان کودکان لر کم ارزش تر از کودکان عرب مناطق دور است.
بیاید خودمان به رسم پدرانمان مرهمی باشیم بر روی زخم های یکدیگر بیاید یکاگیری و گوگری را زنده کنیم.
T