مصاحبه با فعال سیاسی لر، آقای فرامرز بختیار در خصوص مسائل و مشکلات ملیت لر
مصاحبه با فعال سیاسی لر، آقای فرامرز بختیار در خصوص مسائل و مشکلات ملیت لر