ایران - خرم آباد - دژ شاپورخاست ( قلعه فلک افلاک )
مربوط به دوره ساسانی

توضیحات عکس در دسترس نیست.