نوشته شده توسط atabak   
18 آبان 1387,ساعت 01:41:09

روشن است که بزرگی وکوچکی ،ویژگی هایی هستند که ،دراین مورد،به

گستردگی سرزمین وفراوانی مردم اشاره دارد،به این معنا که سرزمین،

 یکجا بزرگتر ودیگر جا کوچکتر است وبه همین ترتیب،مردم در یکجا بیشتر

 از دیگرجاست واین طبیعی می باشد.

آنچه ،نیاز به بررسی وپژوهش دارد چرایی وچگونگی این پیشامد است

 روزی روزگاری مردمان برای پاسخ به پرسش های پیرامون زندگی ساده ی خود به افسانه بافی واستوره سازی دست میزدند.اینک اما دوران ان بسرآمده وعصر اندیشه  وخردورزیست وبه همین سبب بسیاری پاسخ های پیشینیان تنها در نوشته های تاریخی بجامانده وارزش چندانی ندارد.از این گونه پاسخ ها در باره ی اقوام کرد ولر بسیار است که دیگر ارزش خواندن هم ندارد چه برسد به باز گویی وباز نویسی آنها

 

..کرد ولر جن زاده اند!دیو زاده اند!واینکه لر بزرگ وکوچک از آنجا پیدا شده اند که دو برادر بودند بدر و منصور نام، یکی بزرگتر بر

بر بخش بزرگتر لران وآن یکی کزچکتر وبر بخش کوچکتر لران حکومت کردند و لر بزرگ وکوچک ازآنجا پیداشد و برزبانها افتاد و.....اینها همه افسانه است وره بجایی نمی برد.پیش ازاین نوشتیم که جدایی سرزمین لر بر بنیاد اسناد تاریخی ،بسیار پیش از اسلام ودست کم در آغاز شاهنشاهی اردشیر ساسانی  شکل گرفته است.بدر ومنصور هم هرچند نام های تاریخی هستند اما  در بخش کردن سرزمین لر دستی نداشته اند.جدایی سرزمین وسازمان اداری آن در یورش تازیان بر بنیاد تاریخ تبری و..چنان بود که در حالیکه فیروزان استاندار خوزستان،در نبرد با دشمن بر سر شوشتر درگیر بود،تیرویه فرماندار ایذه ،با فرمانده ی تازی پیمان  آشتی می بندد.از دهه ی چهل به بعد تا سده ی سیم –بویژه آمدن طاهریان وسپس صفاریان و دیلمیان-حاکمان از سوی خلیفه ی بغداد برگزیده می شدند که بیشتر تازیان بودند.ندمه ی دوم سده ی سیم دوران عقاب های کوهستان (زاگرس)فرا میرسد که حسنویه وبدر را در شمال وهزارمرد وهزار اسب در جنوب لرستان بزرگ ،میتوان نام برد.واینها همه پیش از اتابکان بوده اند.نگارنده امیدوار است با  بدست آوردن منابع مورد نیاز از جمله وا پسین جلد های تاریخ کامل-پور اثیر که سیزده جلد ان از سوی انتشارات اساتیر در تهران چاپ وگسترده شده است ومراجعی از تاریخ سلجوقیان ..-گزیده ی تاریخ بختیاری را که تاکنون بخش هایی از آنرا در تارنمای خود در دید همتباران وخوانندگان گرامی قرار داده است ،بپایان بردودر اختیار قرار دهد تا تاریخ ما و نقش نیاکان ما در تاریخ منطقه وایران،بطور بایسته و...تا حدودی روشن گردد.در هر صورت زمان زمان پژوهش واندیشه وخردورزیست ودوستانی که در تارنما هایشان بویژه به تاریخ می پردازند باید با وسواس وحساسیت بالا دست به قلم برند .

 

آن. نوشته هایی از قبیل وجود دوبرادر بزرگ وکوچک وحکومت آنها بر لر،از مقوله ی انتخاب ساده ترین وعامیانه ترین پاسخ هاست، از آن نوع که در پاسخ تبار لر (وکرد) گفته اندکه حتا ارزش خواندن هم ندارد.تقسیم لر ،دراصل تقسیم سرزمین لر بوده است که برابر نوشته های موثق و قابل اعتماد در پیش از اسلام ودر دوران اشکانیانُا (پیش از آن منابع ساکتند)آغاز ودر زمان ساسانیان ،تثبیت وتا پیش از صفویه ادامه داشته است.در اینجا به دو منبع یکی نوشته شده در سده ی پنج پیش از میلاد مسیحُ توسط موسا خورنی ،تاریخ وجغرافیا نویس ارمنی ودیگر ی تاریخ یعقوبی- نوشته شده در سده ی سوم هجری ،توسط احمد فرزند ابی یعقوب اشاره می کنیم پیش از آنکه نوشته های آن دو نویسنده را بیاوریم اشاره به شهرهای لر نشین که خوشبختانه پس از گذشت نزدیک به سه هزارسال همچنان لر نشین هستند،خالی از فایده نخواهد بود.مهمترین شهر های لرنشین از شمال به جنوب عبارت از :ماسپتان مهرگان کتک وایذه بوده اند که بمرور برآنها افزوده شده است در تقسیم سرزمین لر دو شهر نخست که برابر استان های ابلام ولرستان امروزی اند به کوست یا خوره ی خوربران =غرب وایذه به کوست نیمروز =جنوب پیوند داده شد. مرکز کوست خوربران ،آذربایجان ومرکز کوست نیمروز فارس بوده است....آما از آنجا که نوشته ی یعقوبی کاملتر از موسا خورنی است ،آنرا می آوریم وهمین جا به نکته ای

مه اشاره می کنیم وآن اینکه می توان هرگونه اختلاف در رفتار وکردار وگفتار این دو بخش لررا ناشی ازارتباط

ار هزاران ساله ی انها با شمال وجنوب دانست،بویژه اختلاف در گویش انها.اما نوشته ی یعقوبی(جلد نخست ص دویست وهجده-بنگاه ترجمه ونشر کتاب 1342)شهر هایی که دولت ایران(پیش از اسلام)آنها را مالک بود وبرآنها پادشاهی داشت بدینقرار است: از استان خراسان:.....واز استان قهستان(کوهستان):تبرستان،ری،قزوین،سپاهان،همدان،نهاوند،دینور،حلوان-ماسبذان،مهرجانقذق،شهرزور،سامغان(جنوب غرب قزوین)،آذربایجان،واین استان را سپهبدی بود بنام سپهبد اذربایجانوکرمان وفارس:که شهرهای آن استخر است وشیراز واردکان و نوبندگان و جور =گور وکازرونو فسا ودارابگرد واردشیر خوره وشاپور واهواز که شهرهای جندی شاپوراست وشوش ونهر تیری ومناذر و شوشتر و ایذج ورامهرمز ،اینها را سپهبدی بود بنام سپهبد فارس.

واستان عراق که چهل وهشت ناحیه در امتداد فرات ودجله داشت:......

.لر کیست ولران کیانند؟

 

لر !چیست وچه معنا ومفهومی را میرساند؟

چرا برخی از کردان -لر را کرد میدانند؟

چرا برخی لر را تنها لر وبرخی فارس میدانند؟

...وبرای همگرایی قوم لر ودیگر اقوام ایرانی -ما لر ها -چه باید بکنیم؟

..برگرفته از سایت http://khamyar.blogfa.com/
تاريخ بروز رساني ( 19 آبان 1387,ساعت 09:53:27 )