خرداد 1392,ساعت 00:40:46

شهادت مى دهم خامنه اى كه من تا همين ده روز پيش

باورم نمى شد، بتوانى اين حماسه سياسى را كه مكررا

مى گفتى بوجود بياورى .به این میگویند ضعف

اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها.

شهادت مى دهم
خامنه اى كه تا همين ده روز پيش

باورم نمى شد، كه بتوانى مردم ايران چنان به جان هم بيندازى

كه بعضى بگويند راى دادن به يك آدم كش قابل توجيه است؛

به این میگویند ضعف

اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها.

... به كسى كه سال ١٣٧٤ كشتار مردم اسلامشهر و خرم اباد وبروجرد و مسجدسلیمان وسایر شهرهای این دیار ستم دیدگان به دستور او بود. در همان سال ايده قرارگاه ثارالله را براى سركوب تهران اجرا كرد. قرارگاهى كه از آن موقع تا دوران جنبش سبز - مسئوليت سركوب هاى تهران - از جمله كوى دانشگاه را به عهده داشت.

به این میگویند ضعف اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها.
شهادت مى دهم
خامنه اى كه تا همين ده روز پيش باورم نمى شد، كه بتوانى بدون اين كه اين بار خون از دماغ كسى بيايد، لباس سبز همه مدعيان جنبش سبز را دربياورى و لباس بنفش بر تن شان كنى، و خودشان حاضر باشند رنگ عوض كنند. چه مهندسى زيبايى.

به این میگویند ضعف اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها!


شهادت مى دهم كه تا همين ده روز پيش باورم نمى شد، كه بتوانى با روش هاى پوشالى اما موثر - از جمله دروغ احتمال تجديدنظر در صلاحيت آقاى حسن روحانى - ذهن مردم را نيز مهندسى كنى.
  خامنه اى
به این میگویند ضعف اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها.

،
شهادت مى دهم كه تو درست مى گفتى و با تو كلمه به كلمه تكرار مى كنم: "...گفتيم حماسه‌ى سياسى؛ اين حماسه‌ى سياسى امروز شروع شده است. البتّه روز جمعه نقطه‌ى اوج اين حماسه است؛ امّا امروز بحمدالله انسان ميبيند در كشور حماسه‌ى سياسى شروع شده است. انتخاباتْ امسال رنگ و بوى ديگرى دارد."
  خامنه اى
به این میگویند ضعف اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها.
اما بدان كه اين مردم هم شريف هستند و هم هوشمند.
هم اخلاق مدار هستند و هرگز نخواهند پذيرفت راى دادن به كسى كه دست اش بخون مردم آلوده است، موجّه است.
و هم عمل گرا هستند و مى دانند كه با توجه به سياست هسته اى كه تو خارج از چارچوب رياست جمهورى پيش گرفته اى، وضع معيشتى آنان تفاوتى نخواهد كرد

به این میگویند ضعف اپوزوسیون در مقابل مهندسی مافیای ملاها.

.

اعتراف مى كنم با فریاد بلند از فراز زاگرس که ای جنایتکاران من و ما فرزندان ستم دیده این دیار ايستادگى در مقابل اين موجِ وقاحت و شرم و بى مَنِشى كه تو راه انداخته اى میدانم که با وجود حکومت مذهبی شما دجالان بسی مشکل و کمر شکن و دشوار است. اما مى ايستیم. تا آخر هم می ایستیم همانگونه که در طول این سالها ایستاده ایم و شما هیچ غلطی هم نتوانستید یکنید و جنبش رهائی بخش لرستان روز به روز در حال گسترش است.www.lorabad.com

تاريخ بروز رساني ( 23 خرداد 1392,ساعت 09:00:10 )