همراهان میزان تاثیر تنها یک فراخوان آن هم در سکوت رادر

 7 اسفند وشب هفت شهید آزادی، این فرزند رشید مردم

ستمدیده لر حامد نورمحمدی را آمدید و دیدید 

ما دشمن ستم در هر شکلش بر فرزندان لر بوده و هستیم

با اینکه یاران تمام پیاده روها را در مرکز شهر خرم آباد

پر کرده بودند و همراهان برای حفظ جان مردم در این اولین فراخوان سکوت را

  پیشه کردند ، چرا سرتاپای نظام مافیایی ملاها و نوکرانش را ترس فرا گفته بود؟؟

خرم آباد را به یک پادگان تبدیل کردند و همه را به چشم دشمن مینگریستند

برقرار اطلاع مزدوران با تعقیب کور و بی هدف مبادرت به دستگیری عده ای کرده اند که در

اولین فرصت و دریافت نام و مشخصاتشان به اطلاع مراکز خبری وحقوق بشری میرسانیم

اما روز اول اسفند برای جنبش راهایی بخش لرستان  همانگونه که در اطلاعیه

جنبش رهایی بخش لرستان آمده روز حامد عزیز در تاریخ مردم لر است، .

 در سالگرد اینگونه روزها و مراسم و مناسبتهائی که در آینده برگزار کنیم

، جواب سرکوبگران رابا دفاع از خود و یارانمان در همه سرزمنینهای

 لر نشین از مسجد سلیمان تا شهرکرد و از بروجرد تا خرم آباد و اندیمشک را خواهیم داد

  در پایان اعلام میداریم از نظر جنبش رهایی بخش لرستان همه کسانی که توسط نظام

مافیایی پاسداران و ملاهای جنایتکاربه صورت تعقیب و دستگیری بدور از چشم مردم

دستگیر کرده اند را بخشی از اعضای خودبه حساب میآورد ، ضمن آنکه

هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با آنان نداشته ایم، اما توسط فرزندان لر در تبعید و یاران خود

 درسراسر دنیا برای رساندن پیامشان به گوش مراکز حقوق بشری و خبرگزاریهای آزاد

  خارجی از با تمام توان مانند سابق میکوشیم

سفری رت وه سفر تا کئ بیایہ/ دلکہ پُر حسرتم ده غم درآیہ 

/www.lorabad.com  

جنیش رهایی بخش لرستان 7+4

تاريخ بروز رساني ( 08 اسفند 1389,ساعت 13:48:24 )