برنامه تشکیلاتی و سازماندهی جنبش رهائی بخش لرستان 7+4

رهائی یک فرزند لر برابر است با رهائی سرزمینهای لرنشین

ما فرزندان لر در انتظار نجات بخش نباشیم، 

 خودآگاهی یک فرزند لر مقدمه ی رهایی دیگری است

 برای رهایی نخست از ترس و بی اعتمادی آزاد شویم 

 ترس ذلت می آفریند و شجاعت بزرگی، شجاع باشیم.

  فرزند عزیز لر بختیاری و لرستانی به خودآی، و خود را آزادکن

هیچ مبارزه ای بدون سازماندهی پیش نمی رود. سازماندهی یعنی

 کار منظم جمعی. کار منظم یعنی کاری که در آن، نقش ها،

وظایف و کارها تعریف شده است. اگر جنبش رهائی بخش لرستان

 سازماندهی شده باشد می تواند به سوی اهداف خود حرکت کرده و

موفق شود. هر جمع فاقد سازماندهی با شکست مواجه خواهد شد.

اما

...... هدف جنبش رهائی بخش لرستان

نهایت از تشکیل این انجمن ها  ترویج اندیشه ورزی در درون جامعه لراست و رساندن فرد به خودکفایی فکری و هیچ گونه وابسته سازی مد نظر نیست. ایده آل این است که اعضای انجمن خود تولیدگر باشند. هم چنین هدف تشویق انجمن ها به بهره برداری از سایر منابع موجود در این زمینه می باشد.

در نهایت هواخواهان جنبش رهائی بخش لرستان می خواهند که تحول فکری برای سرزمینهای لر نشین درست کنند تا ستم پذیری و انفعال در میان آنان کاهش یابد، تا خرافات و ترس در آنان تضعیف شود و خردگرایی و انسان دوستی در مردم ترویج یابد. در یک جمله، برای این که عنصر خودآگاهی، یعنی درک اجتماعی برخاسته از تفکر ورزی فردی در دل توده ها ترویج یابد.

این انجمن ها غیررسمی بوده و در قالب میهمانی و گردهم آیی های دوستانه و محفل و گپ زنی و کوه رفتن و  جمع شدن در یک قهوه خانه یا مهمانسرا برگزار می شود. اما حاصل بحث ها را باید در همه جا و بدون استثنا گفت، نوشت، توزیع کرد. بعضی از جمله های کلیدی است که در چند کلمه می تواند جرقه ی فکری بسازد:

 • · در انتظار نجات بخش نباشید،

 • رهائی یک فرزند لر برابر است با رهائی سرزمین لر 

 • · خودرهایی مقدمه ی رهایی استَ

 • · برای رهایی نخست از ترس و بی اعتمادی رها شوید

 • · ترس ذلت می آفریند و شجاعت بزرگی، شجاع باشید.

 • · به خودآی، خود را رهاکن.

 

 سازماندهی در سطح میانی برای فعال سازی مبارزات

این سطح از کار توسط چه کسانی انجام می شود؟ توسط افرادی که، به طور مثال، آگاهی بیشتری داشته و دارند و اقدام عملی مانند وبلاگ و سایت و یا مطلبی دا در خصوص مسئله لر و ستمهایش تحریر نموده اند.

این افراد می توانند گامی جلوتر بروند و کسانی را که خواهان کنش وحرکت و فعالیت در جامعه، در قالب حرکت هایی مانند انتشار وجود جنبش رهائی بخش لرستان  از طریق شعارنویسی ، سازماندهی کنند. چگونه؟ از طریق خودسازماندهی.

خودسازماندهی یعنی ایجاد یک جمع از افراد که می خواهند دست به فعالیت های مبارزاتی بزنند. این جمع از یک نفر آغاز می شود. نفر دوم را جذب می کند وتا پنج نفر پیش می روند. در صورتی که نفر ششمی بخواهد جذب شود یک نفر از آن پنج نفر جدا شده ومی رود یک جمع دیگر را تشکیل می دهد. نفر ششم جای خالی را پر می کند. تا نفر دیگری بیاید. باز یک نفر از پنج نفر جدا می شود و همین روند ادامه می یابد.

این جمع های خودسازماندهی شده در طول حیات خود هم تا حدی به بحث های نظری جنبش رهائی بخش لرستان می پردازند و هم به آموزش و کارهای عملی.

بحث های نظری پیرامون تبادل نظر درباره رویدادها،اتفاقات مهم سرزمینهای لر نشین، تحلیل آنها و معنای آن و تشخیص نیازهاست.

آموزش ها جنبه های مختلف مبارزاتی مانند ارتباطات، مخابرات، امداد و اطلاع رسانی و سازماندهی، نافرمانی مدنی، فن اعتصاب و غیره است.

موضوع دیگر کارهای عملی است که به معنی شعار نویسی اهداف روزهای همان هفته یا ماه است ، اسکناس نویسی، دیوار نویسی، نصب آفیش و پلاکارد، شناسایی و افشای ماموران رژیم بدون برخورد فیزیکی تا زمان مناسب مگر برای دفاع از خود و همرزم لرمان در صحنه نبرد، آگاه سازی مردم، دعوت آنها به کنش و فعالیت، تشویق به تحصن و اعتصاب و اعتراض، سازماندهی اعتراضات صنفی، آموزش سازماندهی به دیگران و دعوت به خودسازماندهی، کسب آمادگی .

فراموش نکنیم که در روش خودسازماندهی مدیریت متمرکز جنبش رهائی بخش لرستان  وجود ندارد بلکه شما خودتان . واحدها بجنبش رهائی بخش لرستان هستید و همه فعالان  به صورت خودکفا ومستقل هستند و سعی می کنند که خط کلی مبارزه را دنبال کنند. بین آنها ارتباط منظم و مستقیم وجود ندارد. با این وجود تاکید می شود که واحدهای خودسازماندهی شده باید با دنبال کردن و یا ایجاد پیوندها جنبش رهائی بخش لرستان در دنیای مجازی فعالیت ها و تلاش های خود را با سایر واحدهای خودسازماندهی شده هماهنگ سازند.

جنبش رهائی بخش لرستان  و سازماندهی در سطح خاص برای جهت دهی به مبارزات

این سطح از کار توسط چه کسانی قابل انجام است؟ به طور مثال توسط کسانی که اعتراضات خیابانی را آفریده اند.  این افراد کسانی هستند که می توانند خود را برای خلق اعتراضات  دیگر آماده سازند، اما این بار با آمادگی و هدف.

این ها نیاز به واحدهای سازماندهی شده دارند. یعنی باید با هماهنگی و آموزش و برنامه کار کنند.

تیم های عملیاتی متشکل است از پنج نفر که خود را آماده می کنند تا دست به عملیات بزنند. یعنی کار عملی کنند. این ها تیم هایی هستند که خود را آماده می سازند تا در روز مشخص واردعمل شوند و حرکت اعتراضی و تجمع را به سوی هدف های مشخص بکشانند. این تیم ها برای خود هدف تعیین می کنند و سعی می کنند که با عمل هدایت گرانه ی خود جمعیت را به سوی آن هدف بیاورند و کار را به طور عملی به پیش برند. کار اینها تبدیل حرکت گسترده ی اعتراضی به قیام مردم لر در سرزمینهای تحت ستم است.

این تیم های جنبش رهائی بخش لرستان  کارشان این است که قیام مردمی  را کلید زده و با قاطعیت به پیش برند و با مایه گذاشتن از خود و با بکارگیری آموزش ها و امکانات، مبارزه را به سرانجام برسانند.

در قیام  باید نیروهای نظامی و انتظامی رژیم خنثی شده و فقط در صورت امکان و قدرت حفظ انها مراکز دولتی و حکومتی به تسخیر مردم درآید.

این ها هم چنین تیم هایی هستند که در زمان اوج گیری اعتراضات در مقابل نیروهای سرکوبگر می ایستند و با مقاومت سازماندهی شده ی خویش از مردم دفاع می کنند، نیروهای سرکوبگر را خنثی می سازند و مردم را دلگرم کرده و تشویق به مبارزه ی فعال می کنند.

این تیم های جنبش رهائی بخش لرستان  بر اساس تشخیص خود، با حملات ایذایی، آرایش نیروهای سرکوبگر را، قبل از این که آنها وارد عمل شوند، به هم می زنند، نیروها را به این سوی و آن سوی می کشند؛ فریب می دهند، خسته و فرسوده می کنند و غیره.

 • تیم های عملیاتی آموزش رزمی دارند،

 • آمادگی جسمی دارند،

 • آموزش های کارکردی دارند،

 • مجهز هستند،

 • انضباط دارند،

 • روحیه رویارویی دارند،

 • فرماندهی دارند،

 • دارای تقسیم کار رزمی هستند،

 • و در یک کلام، آماده رزم و عملیات می باشند.

اعضای این تیم های جنبش رهائی بخش لرستان  از مرز بحث های نظری پیرامون خشونت و عدم خشونت گذشته اند و براین باورند که رزم اجتماعی بخش طبیعی از مبارزه است.

 جنبش رهائی بخش لرستان  تاکید دارد که این نوع از سازماندهی باید در شهرهای لرنشین تشکیل شود و ازآنجا هدایت شود. این نوع مبارزه با روش کنترل از راه دور در برگیرنده ی خطرهای فراوانی می باشد.

روابط متقابل  گروهای جنبش رهائی بخش لرستان  باهم

آیا این گروها یکی بر دیگری ارجحیت دارد؟. پاسخ مطلق منفی است. پاسخ نسبی اما به این برمی گردد که نوع خطر پذیری در هر سه یکسان نیست و لذا عناصر تشکیل دهنده ی تیم های عملیاتی فداکارتر هستند. اما همه مبارزه مکمل یکدیگر است و بدون هم، هیچ یک به جایی نمی رسند.

 • آنها که کار جنبش رهائی بخش لرستان را فرهنگی صرف را توصیه می کنند مبارزه را به شانس و اقبال و فردایی نامطمئن می سپارند.

 • آنها که جنبش رهائی بخش لرستان را فقط مبارزه نافرمانی را توصیه می کنند تجربه ی 32سال حاکمیت مافیای سیاسی نظامی ملاها و پاسداران  جمهوری اسلامی را نادیده می انگارند و این که این روش ها به صورت فرسایشی مردم را خسته و افسرده می سازد.

 • و آنها که فقط نوع سوم را توصیه می کنند دچار شتاب زدگی و ماجراجویی بی سرانجام می شوند.

بنابراین احتیاج به هر سه است. هر فردی که می خواهد فعالیت کند باید تشخیص دهد کدام یک را ترجیح می دهد و چرا؟ (تواناییها، انگیزها، نقاط ضعف و قوت).

آیا همه می توانند این سه نقش را ایفا کنند؟ به طور بالقوه بله و به طور بالفعل خیر.

ویژگی ها و الگوهای تشکیلاتی این سه نوع سازماندهی

۱)            بستر سازی حرکت مردم (علنی)

۲)            فعال سازی حرکت مردم (نیمه علنی)

۳)            جهت دهی حرکت مردم (غیر علنی)

آن چه در زیر می آید الگوهای تشکیلاتی هر یک از سازماندهی ها می باشد. فرزند لر خود باید ببیند که در رابطه با کاری که می خواهد در هر یک از این عرصه ها آغاز کند کدام یک از این الگوهای تشکیلاتی قابل استفاده می باشد.

شبکه سازی غیر متمرکز و غیر مرتبط

در این روش کاری یک فرزند لر – به عنوان سرگروه- افراد مناسب دیگر را پیدا کرده و تک تک روی آن ها کار می کند. هر یک از این افراد تبدیل به یک گرداننده می شوند و براساس آموزش ها می روند و خود یک واحد را تشکیل می دهند و هدایت می کنند.

در این روش این افراد (گرداننده ها) همدیگر را نمی شناسند و نمی بینند و با هم در ارتباط نیستند. آنها می روند و کار خود را انجام می دهند. آنها می توانند با سرگروه در تماس باشند یا نباشند. سرگروه اصراری بر ارتباط ندارد و ترجیح می دهد که هر گرداننده ای به ساختن شبکه ی خاص خود مشغول شود. این گردانندگان هستند که برای برخی راهنمایی ها با رعایت نکات ایمنی می توانند به سوی سرگروه برگردند. حاصل کار را در این جا می بینیم:

سرگروه گرداننده ها را تربیت می کند و آنها هر یک واحد خود را با پنج عضو تشکیل می دهند.

این گرداننده ها خود دو امکان دارند:

۱)            ایجاد یک هسته جنبش رهائی بخش لرستان به صورت مستقل با ارتباط میان اعضا و با عدم ارتباط با سایر تیم ها. به این شکل از کار جمعی هسته سازی محدود، مستقل و درون مرتبط می گویند. محدود یعنی این که در پی تبدیل به شبکه نیست و می خواهد به عنوان یک واحد عمل کند، مستقل یعنی خود را به سایر واحدها وصل نمی کند و درون مرتبط یعنی اعضای آن با هم ارتباط مستقیم دارند. باید به وجه امنیتی این امر توجه کرد.

تیم سازی محدود، مستقل و درون مرتبط

در این جا گرداننده، یک تیم پنج نفره جنبش رهائی بخش لرستان را تشکیل می دهد،  با حضور افرادی که همدیگر را می شناسند و با هم مرتبط هستند. آنها به طور جمعی تصمیم گیری  و فعالیت می کنند. در اینجا مسائل امنیتی اهمیت بسیار دارد. هر عضو باید خود را مسئول امنیت خویش و ۴ نفر دیگر نیز بداند.  این تیم ها به طور معمول دارای تعدادی ثابت می مانند اما اگر کس دیگری بخواهد به آنها بپیوندد در این الگو وقتی فرد جدید بخواهد اضافه شود یکی از اعضا می رود و یک تیم مستقل را تشکیل می دهد. او می تواند با گرداننده ی تیم قبلی درتماس باشد یا خیر. ولی اعضای تیم جدید به هیچ وجه لازم نیست که اعضای تیم جدید را بشناسند.

۲)            ایجاد واحدها برای شکل دادن به یک شبکه

در الگوی دیگر تشکیل شبکه جنیش رهائی بخش لرستان نه به صورت مستقل و غیر مرتبط بلکه به صورت پیوسته و مرتبط صورت می گیرد. یعنی سرگروه افراد را تربیت کرده و از آنها می خواهد که به عنوان گرداننده هر یک واحدی را تشکیل دهند. اما در این میان ارتباط گردانندگان را با خود حفظ می کند تا نوعی مدیریت کمابیش متمرکز اعمال شود. در حالی که الگوی قبلی برای کارهای خودسازماندهی اجتماعی مناسب است الگوی زیر برای شبکه سازی سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی افراد از یک نوع مرکزیت برخوردارند. این نوع از شبکه سازی خطرات امنیتی بالاتری نسبت به شبکه غیر متمرکز و غیرمرتبط دارد.

شبکه سازی متمرکز و مرتبط

در این روش فردی که به عنوان سرگروه جنبش رهائی بخش لرستان عمل می کند با گردانندگان تیم های دیگر در ارتباط است. اما گردانندگان با هم در ارتباط نبوده و فقط با سرگروه در ارتباط هستند. هر یک از این گردانندگان تیم های خود را تشکیل می دهند. اعضای تیم فقط همدیگر را می شناسند و نه هیچ عضو دیگری از شبکه ی بیرون از واحد خود را.

در عین حال هر یک از گرداننده ها نیز می تواند خود تبدیل به سرگروه شود.

حاصل این می شود :

چنانچه می بینیم در این مدل تمامی واحدهای جنبش رهائی بخش لرستان  به صورت مستقیم و غیر مستقیم به هم ارتباط می یابند. به همین دلیل نیز می توان از این گونه شبکه ها برای کنش های جمعی هدفمند و برنامه ریزی شده استفاده کرد. این وجه مثبت آنهاست. اما وجه منفی این شبکه ها موضوع امنیتی است که به شدت ضربه پذیرند و به همین دلیل باید با احتیاط بسیار پای آن رفت و پیش بینی ها و آموزش های فراوانی را در کار منظور داشت.

در پایان گفتنی است که داده های جنبش رهائی بخش لرستان  جنبه ی آموزشی دارد و نه جنبه ی اجرایی. اجرای آموزه های این جزوه باید بر اساس شناخت، تجربه و مشاهده ی دقیق امکانات، توانایی ها و محدودیت های امنیتی و شرایط واقعی صحنه  باشد. به همین دلیل نیز بد نیست که اجرای آنها پس از مطالعه ی دقیق و تکمیل آن با سایر داده های نظری و عملی باشد.

نظرات، پیشنهادات، مشاهدات، تجارب و مطالب تکمیلی و یا انتقادات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال دارید:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.lorabad.com

www.facebook.com/lorestan11

جنبش رهائی بخش لرستان 7+4