«حنبش رهایی بخش لر »با سابقه و شناخت «بیست ساله » از شرایط سخت و کمرشکن کشور ایران و رویاروی با یک حکومت مذهبی از نوع «شیعی دوازده امامی » که هیج مرام و مسلک دیگری را برسمیت نمیشناسد و همواره دیگر نگرشها را با گرفتن فتوی از نوع نگرش خوش به این مذهب (ولایت مطلقه فقیه) سرکوب و به جوخه های اعدام سپرده است .
لذا راه حلهای « نیروهای سیاسی»  و کشورهای دخیل در سرنوشت مردم را که در آن حقوق مردم بطور انسانی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت شود با روی چشم میپذیرد . www.lorabad.com 
گزارش تلویزیون اینتر نشینال از اربیل مرکز حکومت خود مختار کردستان عراق از نشست نماینده آمریکا با نیروهای کرد ایرانی در تبعید در تاریخ نهم ژولای 2021 که در رسانه های دیگر هم میتوان اقتباس کرد  .
bild
آیا سیستم فدرالی در آینده بعد از جمهوری مافیای اسلامی میتواند راه حل مناسب ایران باشد ؟
  ارسالی یاران هوادار جنبش رهایی بخش لر جهت درح در سایت ؛