برگرفته از صفحه اینستاگرام حقوق دان در تبعید جناب آقای یدی جدیدی لرستانی 

 کس بداد مردم ایران در صحنه چنگ در چنگ با یک جنگ تمام عیار با حکومت نظامی اخوندیسم و پاسدارانش نمیرسد .

آری شعارها و ادعاها را در طول نزدیک به 44 سال سنجدیده ایم ، آنهم با پرداخت خون عزیزترین هایمان  در سراسر ایران .

تنها امید ما به عزم پایدار جوانانمان است که بجز این دختران و پسرانمان در صحنه عمل ، کسی را برای رهایی کشور از یوغ ستم مافیای جمهوری اسلامی نداریم❤️

هر کس به هر اندازه و به هر گونه که در توان دارد به این جوانان که جان خود را در دست گرفته و وارد میدان شده اند یاری برساند . زیرا که فردا دیر است و سیاسی بازی و سیاسی کاری که همانا وسط باری کردن است دورانش به سر رسیده است که به قول ما لرها « شریک دزد و رفیق قافله بودن »
یدی /ج/ لرستانی

فعال حقوق بشر در تبعید

جنبش رهایی بخش لر  www.lorabad.com حمایت خود را از فراخوان این همتبار فرهیخته ضمن آرزوی سلامتی برای ایشان و دیگر کوششگران راه رهایی و عدالت ،صمیمانه  اعلام میدارد و دست همه مبارزان را بگرمی میفشاریم .