«فراخوان جدید مقاومت در صحنه، تا سرنگونی»

ما به عنوان جنبش رهایی بخش لر هم از فراخوان نوادگان سردار اسعد فاتح مشروطه
در صدمین روز خیزش انقلابی مردم اسیر ایران
برابر با 3دی حمایت میکنیم .
جنگ مردم و مافیای حاکم »»

جنگ میان ، ناخدای استبداد با خدای آزادی است. بعد از تجربیات ۱۰۰ روزه و فراخوانهای گوناگون و گرفتن تجربه های انقلابی بیشتر در این فراخوانها ، با تمام قوا برای « سوم دی » روز سرنگونی جمهوری جور و جنایت ملاتاریسم آماده شویم.

بقول ما لرها « مرگ یکبار، شیون یکبار»
« پیر و جوان ، روز سوم دی ساعت ۱۲ ظهر»
ای که دستت می‌رسد کاری بکن 🙏

از خونتون بیاین بیرون »روز ۳دی ، روز ۱۰۰ انقلاب ساعت۱۲ظهر
« یا زندگی یا فقر و فلاکت ‌بیکاری»
فعال در تبعید حقوق بشر
یدی جدیدی لرستانی
بیاییم باهم از فراخوان نوادگان سردار اسعد فاتح مشروطه در صدمین روز خیزش انقلابی مردم اسیر ایران، برابر با 3دی حمایت کنیم www.lorabad.com

جنبش رهایی بخش لر