در مدت یکصد وبیست سال اخیرو حتی پیشتر در این سرزمین ما نیز انتخاب به همین گونه بوده یا کسانی روی کار آمده‌اند که بسیاری از مردم ما (که معمولا چاقو کشان و قمه کشان هستند ) لیاقت حفظ این افراد را نداشته اند یا اصلا لیاقتشان در شأن این افراد نبوده و این افراد را با بی رحمی دور کرده‌ایم و افراد نالایق و پست را جانشین این نیکمردان و نیک زنان کرده ایم
ما لیاقتمان حفظ کریمخان و لطف علی خان نبوده آقا محمد خان را برگزیده ایم !
ما لیاقتمان حفظ امیر کبیر نبود اعتمادوالدوله نوری را جایگزین کردیم !
ما لیاقتمان حفظ مصدق السلطنه با تمام کاستیهایش نبود شعبان بی مخها را برگزیدیم !
حتی آنهایی را که قدرتهای بزرگ آن زمان برما برگزیدند در شأن و قدر منزلت ما برگزیدند ! یعنی اگر رضا شاه را انگلیسیها بر مردم سویس می گماردند این کاری بود عبث و غیر محتمل ! یا اگر محمدرضا شاه را آمریکا ئیها به مردم ژاپن تحمیل می کردند حتما ناکازاکی و هیر‌شیمای دیگری باز تکرار می شد ! چون لیاقت مردم ژاپن یا سویس رضا شاه و محمدرضا شاه نیست بلکه اینان در شأن لیاقت ما انتخاب شده اند !
لیاقت بشیتر مردم ما این است که دو میلیون ایرانی به استقبال آخوند خمینی برویم و ده میلیون ایرانی او را تا بهشت زهرا بدرقه کنیم که ایشان بفرمایند اقتصاد علم خر است !
تحلیلی از محقق ارجمند جناب آقای جهانگیر رشیدی همتبار عزیزمان .
انقلاب و انتخاب
مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی حکایتی عجیب‌تر از همه‌ی حکایات عجیبش دارد ! که ما ایرانیان، که در اصل مدعی «صاحب » اصلی مولانا هستیم یا نخوانده‌ایم و یا خوانده‌ایم و پند نگرفته‌ایم !
درویشی در یک زمهریر سخت زمستان ، به کنار جویباری روان ، بنشست . بچه موشی دید عریان که از شدت سرما می لرزید . او را در دستار خویش پیچید و به خانه آورد . دست دعا به سوی خداوند دراز کرد : که بار خدایا این بچه موش را به صورت زیباترین موجود عالم بیآرای ، خدای دعای وی مستجاب نمود و موش را به صورت یک نوزاد دختر زیبا درآورد !
پس درویش در تربیتِ جسم و جان دختر کوشید تا به سن ازدواج رسید . باری پدر گفت دختر را فصل ازدواج است و انتخاب تو ! دختر گفت ای پدر مرا به قویترین موجود عالم شوهر بده !
درویش اندیشید که قویترین موجود عالم همانا خورشید است ! پیش خورشید رفت و تقاضای ازدواج او با دخترش ! خورشید گفت : ابر از من قویتر است که هر آیینه مانع رسیدن نور من به زمین گردد ! پیش ابر رفت ، ابر گفت : باد از من قویتر باشد که به هر سویی مرا بی اختیار خویش بچرخاند ! پیش باد رفت ، باد گفت : کوه از من قویتر باشد که راه مرا سد کند ! پیش کوه رفت ، کوه گفت : موش از من قویتر باشد که بیخ و بن مرا سوراخ کند و سبب ریزش من شود ! پیش موش رفت ، موش گفت من قویترین موجود عالمم خواه بپذیر خواه نه !
آه از نهاد درویش درآمد ، ناامید به خانه برگشت ، دختر گفت : پدر یافتی ؟ گفت یافتم اما در شأن تو نیست ، دختر گفت چیست ؟ گفت موش ! گفت پدر دعا بفرما که خداوند مرا به صورت یک موش درآورد که من جز بر موش بر چیز دیگری رضا ندهم !!!
هرکسی کو دور گشت از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
من موش را انتخاب کردم !
سالهاست که -بسیاری -( نه همه ) مردم ایران انتخابشان قویترین موجود عالم یعنی همان اصل خویش است ، موش !
کانت سخن بسیار زیبایی برای بسیاری دورانها دارد : هر ملتی لایق همان حکومت خویش است !! بسیاری از مردم ایران لیاقتمان همان انتخابمان هست ، نه کم ، نه زیاد ! حتی گاهی که قدرتهای خارجی فردی را برای چوپانی ما ( با پوزش ) انتخاب می کنند ، آن فرد را با توجه به لیاقت ما انتخاب می کنند !!
در این آخرین انتخابات دُم کراسی ! در افغانستان عده‌ای از افغانهای عزیز رفته بودند در یک دهات دور دست یک کدخدای سنگین وزن را با جراثقال سوار نیسان کرده بودند و با سلام و صلوات به کابل آورده بودند که ایهاالناس به این معجزه‌ی دُم کراسی رأی بدهید !
قصد و نیت تحقیر کدخدایان عزیز یا عزیزان افغانی نیست اما قصد پرده برداشتن از روی واقعیت است که این گروه افغان عزیز اصل خویش را انتخاب کرده بودند و اگر این عزیز منتخب را شما به جامعه‌ی مثلا دانمارک معرفی بفرمایید حتما از تعجب شاخ در خواهند آورد ! چون ایشان نه سواد سیاسی داشت نه اجتماعی و نه علمی در شأن یک کودک دوم ابتدایی در دانمارک نه کم و نه بیش !
همچنانکه گروه طالبان نیز در حد یک کودک دوم ابتدایی دانمارک نیستند اما بسیاری از مردم افغانسان با آغوش باز اینان را پذیرفتند !
در مدت یکصد بیست سال اخیرو حتی پیشتر در این سرزمین ما نیز انتخاب به همین گونه بوده یا کسانی روی کار آمده‌اند که بسیاری از مردم ما (که معمولا چاقو کشان و قمه کشان هستند ) لیاقت حفظ این افراد را نداشته اند یا اصلا لیاقتشان در شأن این افراد نبوده و این افراد را با بی رحمی دور کرده‌ایم و افراد نالایق و پست را جانشین این نیکمردان و نیک زنان کرده ایم
ما لیاقتمان حفظ کریمخان و لطف علی خان نبوده آقا محمد خان را برگزیده ایم !
ما لیاقتمان حفظ امیر کبیر نبود اعتمادوالدوله نوری را جایگزین کردیم !
ما لیاقتمان حفظ مصدق السلطنه با تمام کاستیهایش نبود شعبان بی مخها را برگزیدیم !
حتی آنهایی را که قدرتهای بزرگ آن زمان برما برگزیدند در شأن و قدر منزلت ما برگزیدند ! یعنی اگر رضا شاه را انگلیسیها بر مردم سویس می گماردند این کاری بود عبث و غیر محتمل ! یا اگر محمدرضا شاه را آمریکا ئیها به مردم ژاپن تحمیل می کردند حتما ناکازاکی و هیر‌شیمای دیگری باز تکرار می شد ! چون لیاقت مردم ژاپن یا سویس رضا شاه و محمدرضا شاه نیست بلکه اینان در شأن لیاقت ما انتخاب شده اند !
لیاقت بشیتر مردم ما این است که دو میلیون ایرانی به استقبال آخوند خمینی برویم و ده میلیون ایرانی او را تا بهشت زهرا بدرقه کنیم که ایشان بفرمایند اقتصاد علم خر است !
لیاقت ما پذیرش انسانی خونریز و تنگ نظر مانند خامنه ای است که خودش بگوید : خون باید به حال مردمی گریست که انتخابشان من باشم !
همین امروز هم باز عده‌ای عزیزان ایرانی ؛ گشته اند در جهان و آخرِ کار - دلبری گزیده اند که مپرس !
در میان این همه دانشمند ایرانی سیاست مدار ایرانی ، روشنفکران سکولاریزم ایرانی ، پیروان دموکراسی راستین و معتقد و مطمئن ثابت قدم در دموکراسی و معتقد به اصول انسانی و پاکی سرشت و نیات و مقاصد پاک و راستین در عمل و علم و مهین پرست راستین و مردمی ، بر شاخه ای لرزان و بی اعتماد چنگ آویخته اند و به کسی وکالت می دهند در شأن لیاقت خویش چون لیاقت ما همین است !
(با پوزش از همه‌ی مردم ایران اگر همه‌ی مردم را گاها خطاب کرده ام اما هدف واقعا همه نبوده چون می دانم مردم دانا و خردمند و مظلوم ایران هیچگاه در انتخاب افراد مؤثر نبوده‌اند و رأی مردم همیشه نادیده گرفته و منظور از این واژه‌ی مردم همانان قمه کشان و لات و لوتها و لمپنها در طول تاریخ چند دهه‌ی اخیر ایران بوده )
با امید پیروزی انقلاب زیبای زن زندگی آزادی
ممنونم
ج- رشیدی
ارسالی یاران جنبش رهایی بخش لر جهت درج در سایت www.lorabad.com